(video) Základná doska prežije polievanie tečúcou vodou

Spo­loč­nosť AS­Rock pri svo­jich no­vých pro­duk­toch up­lat­ni­la nie­čo, čo naz­va­la A-Sty­le. Ide o kom­bi­ná­ciu fun­kcií, ako je up­gra­de zvu­ku, vstup HDMI, 802.11 ac, Ho­me Cloud a „vo­do­tes­né pok­ry­tie" (mož­no skôr su­per­hyd­ro­fób­na vrstva). Prá­ve pos­led­nú spo­mí­na­nú vlas­tnosť AS­Rock de­monštro­val vo vi­deu. Kon­krét­ne pred­vie­dol dos­ku Z87 OC For­mu­la.

Z87_formula.png

Mô­že­te vi­dieť, ako po zos­ta­ve ste­ká vo­da, ven­ti­lá­tor chla­di­ča sa to­čí a na pri­po­je­nej ob­ra­zov­ke beží de­mo. No všet­ko to vy­ze­rá až príl­iš dob­re na to, aby to bo­la prav­da. Hyd­ro­fób­na vrstva ochrá­ni mo­bil pri pá­de do vo­dy, ale ako sú chrá­ne­né slo­ty a ko­nek­to­ry? Vo vi­deu vo­da len ste­ká po povr­chu dos­ky, kto­rá je mier­ne nak­lo­ne­ná. Keď­že slo­ty sú vy­vý­še­né, do nich sa ne­dos­ta­ne. Bo­lo by však za­ují­ma­vé vi­dieť to všet­ko v ak­cii mi­mo PR vi­dea.

Video:


Zdroj: anan­dtech.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter