Inteligentná žiarovka zabliká, keď dostanete email

Mi­nu­lý rok uvie­dol Phi­lips in­te­li­gen­tné LED žia­rov­ky Hue, kto­ré sa da­jú ov­lá­dať mo­bi­lom a tab­le­tom. Te­raz pri­chá­dza s no­vý­mi ap­li­ká­cia­mi, vďa­ka kto­rým Hue žia­rov­ky do­ká­žu eš­te viac.

No­vá ver­zia ap­li­ká­cie Hue od ver­zie 1.1 umož­ňu­je na­po­je­nie in­te­li­gen­tných žia­ro­viek Hue na zá­klad­né inter­ne­to­vé služ­by ako po­ča­sie, kur­zy ak­cií, špor­to­vé skó­re, ale tiež email, či so­ciál­ne sie­te.

Žia­rov­ky tak mô­žu fun­go­vať ako in­di­ká­to­ry, nap­rík­lad, zme­niť far­bu, keď sa schy­ľu­je k daž­ďu, či pos­tup­ne os­vet­ľo­vať do­mác­nosť po­čas zá­pa­du sl­nka. Špor­to­vých fa­nú­ši­kov po­te­ší blik­nu­tie žia­rov­ky vo far­bách ich ob­ľú­be­né­ho špor­to­vé­ho tí­mu, keď stre­lí gól. Tí, kto­rí chcú byť stá­le v ob­ra­ze oce­nia za­bli­ka­nie, keď dos­ta­nú dô­le­ži­tý email, či sprá­vu na Fa­ce­boo­ku od nie­ko­ho blíz­ke­ho.

Philips_Hue_Starterkit.jpg

Pre­po­je­nie Hue žia­ro­viek na inter­ne­to­vé služ­by sa us­ku­toč­ňu­je pros­tred­níc­tvom smar­fó­nu či tab­le­tu a tiež vďa­ka auto­ma­ti­zo­va­nej inter­ne­to­vej služ­be IFTTT (If This Then That).

Ďal­šou špe­cia­li­tou je tzv. geo­fen­cing fun­kcia. Vďa­ka nej smar­tfón roz­poz­ná, či sa niek­to z oby­va­te­ľov by­tu blí­ži do­mov a auto­ma­tic­ky za­žne Hue žia­rov­ky pod­ľa pre­fe­ren­cií da­nej oso­by. Ma­lú dcé­ru tak mô­že ví­tať do­ru­žo­va nas­vie­te­ná det­ská iz­ba, syn­ovi na poz­drav žia­rov­ky za­bli­ka­jú. Jed­not­li­vé kon­fi­gu­rá­cie sta­čí vop­red nas­ta­viť, pri prí­cho­de po­tom už nie je pot­reb­né ani vy­be­rať mo­bil z vrec­ka.

Vďa­ka fun­kcii opa­ko­va­ných prog­ra­mov mô­že­me nas­ta­viť Hue žia­rov­ky pre jed­not­li­vé ru­tin­né čin­nos­ti, ako nap­rík­lad bu­dík, pí­sa­nie do­má­cich úloh, či nap­lá­no­vať čas noč­né­ho od­po­čin­ku. Ča­so­vač sve­tiel za­pí­na­jú­ci a vy­pí­na­jú­ci žia­rov­ky po­čas do­vo­len­ky, či dl­hšej nep­rí­tom­nos­ti je sa­moz­rej­mos­ťou.

Philips_Hue_Colors.jpg

Od mar­ca, ke­dy Phi­lips zve­rej­nil špe­ci­fi­ká­ciu roz­hra­nia a nás­tro­je pre vý­vo­já­rov sof­tvé­ru, pri­bud­lo na tr­hu viac ako 30 no­vých ap­li­ká­cií. Niek­to­ré pre­pá­ja­jú in­te­li­gen­tné žia­rov­ky s hud­bou a fo­tog­ra­fic­kým ume­ním, ďal­šie umož­ňu­jú vi­zua­li­zo­vať sr­dco­vý tep pri cvi­če­ní.

Pri iných rea­gu­jú žia­rov­ky na ho­vo­re­né prí­ka­zy, či pos­kyt­nú in­ten­zív­nej­ší zá­ži­tok zo sle­do­va­nia te­le­ví­zie, vďa­ka syn­chro­ni­zá­cii žia­ro­viek s te­le­víz­ny­mi ob­ra­zov­ka­mi. Žia­rov­ky Hue a tiež všet­ky Hue ap­li­ká­cie sú dos­tup­né vý­hrad­ne cez App­le Sto­re.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.Meet­Hue.com.

Zdroj: Philips


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter