Dva roboty poskladajú montovaný nábytok IKEA

Kaž­dý, kto sa za­po­til pri skla­da­ní ná­byt­ku z ob­cho­du IKEA, ur­či­te pri­ví­ta no­vin­ku, kto­rú pred­sta­vil Ross Knep­per z Mas­sa­chu­set­tské­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­šti­tú­tu (MIT). Spo­lup­rá­ca dvoch ro­bo­tov zo sys­té­mu Ku­ka youBot, čo je po­hyb­li­vé za­ria­de­nie s ro­bo­tic­kou ru­kou, umož­ní roz­de­liť úlo­hy.

Nap­rík­lad pri skla­da­ní sto­la je­den ro­bot dr­ží no­hu v správ­nej po­lo­he a dru­hý sa pos­ta­rá o jej pris­krut­ko­va­nie. Knep­per to­tiž zlep­šil pô­vod­ný sys­tém pri­da­ním nás­tro­ja na skrut­ko­va­nie jed­not­li­vých di­elov (na obr.).

roboticky_manipulator.png

Ťažis­ko však bo­lo vo vy­tvo­re­ní sof­tvé­ru. Auto­ri vy­tvo­ri­li kód, kto­rý umož­ní ro­bo­tom od­had­núť spô­sob správ­ne­ho zlo­že­nia jed­not­li­vých di­elov. Ta­kis­to vy­tvo­ri­li jed­no­du­chý ja­zyk, kto­rým opí­sa­li di­ely, ako aj pro­to­ko­ly na spo­lup­rá­cu stro­jov pri ma­ni­pu­lá­cii s ná­byt­kom.

Ro­bot s náz­vom Ikea­Bot bol pred­sta­ve­ný na Me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii o ro­bo­ti­ke a auto­ma­ti­zá­cii, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la 6. až 10. má­ja v ne­mec­kom Karlsru­he.

Video:


Zdroj: newscien­tist.com
peop­le.csail.mit.eduOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter