MeCam – miniatúrna kvadrikoptéra s kamerou za 49 dolárov

Prís­tro­jov umož­ňu­jú­cich nah­rá­va­nie vi­dea je už ve­ľa, ľu­dia s ob­ľu­bou nah­rá­va­jú kli­py, kto­rý­mi sa po­tom mô­žu poch­vá­liť na YouTu­be. Nad­šen­ci vi­dea už čos­ko­ro bu­dú mať k dis­po­zí­cii ďal­šiu za­ují­ma­vú mož­nosť.

Spo­loč­nosť Always In­no­va­ting pred­sta­vi­la mi­nia­túr­nu „na­no­kop­té­ru" so štyr­mi vr­tu­ľa­mi, vy­ba­ve­nú vi­deo­ka­me­rou. Ma­lá kvad­ro­kop­té­ra Me­Cam vás bu­de nas­le­do­vať a strea­mo­vať ži­vé vi­deo do váš­ho smar­tfó­nu, tak­že ho mô­že­te hneď nah­rať na inter­net.

Me­Cam je vy­ba­ve­ný 14 sen­zor­mi, kto­ré mu umož­ňu­jú de­te­go­vať ob­jek­ty v oko­lí a vy­hnúť sa im. Vr­tuľ­ník s ka­me­rou vy­uží­va sta­bi­li­zač­né tech­no­ló­gie, aby vi­deo ne­bo­lo roz­ma­za­né.

Me­Cam ne­má di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, mô­že­te ho ria­diť hla­so­vý­mi po­vel­mi („po­suň sa ho­re", „po­suň sa do­le" a pod.).

Mož­no ak­ti­vo­vať aj fun­kciu Follow me (nas­le­duj ma), pri kto­rej bu­de vr­tuľ­ník za­zna­me­ná­vať kaž­dý váš po­hyb. Me­Cam ob­sa­hu­je pro­ce­sor ARM Cor­tex-A9, 1 GB RAM a tech­no­ló­gie Wi-Fi a Blue­tooth. Pro­dukt sa má dos­tať na trh za­čiat­kom ro­ka 2014, je­ho pred­pok­la­da­ná ce­na je 49 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: he­li­cop­ter­servic­esn­y.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter