Bezpilotné drony budú roznášať pivo

Or­ga­ni­zá­to­ri hu­dob­né­ho fes­ti­va­lu Op­pi­Kop­pi Mu­sic Fes­ti­val chcú náv­štev­ní­kom sprí­jem­niť po­byt na fes­ti­va­le špe­ciál­nou služ­bou. Pi­vo, kto­ré si náv­štev­ní­ci ob­jed­na­jú, im ne­bu­dú no­siť bež­ní čaš­ní­ci, ale bez­pi­lot­né lie­tad­lá, dro­ny.

Náv­štev­ní­ci si mô­žu ob­jed­nať pi­vo po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie v te­le­fó­ne. Ich ob­jed­náv­ku vy­ba­via ma­lé bez­pi­lot­né lie­tad­lá, kto­ré nad zá­kaz­ník­mi vy­pus­tia pi­vá s pa­dák­mi. Ho­ci sú ma­lé lie­tad­lá ov­lá­da­né ruč­ne, v bu­dúc­nos­ti by mal byť ce­lý pro­ces auto­ma­ti­zo­va­ný, vy­uži­tím GPS sú­rad­níc.

My­šlien­ka ce­lé­ho pro­jek­tu je sí­ce lá­ka­vá, ta­ký­to spô­sob dis­tri­bú­cie pi­va má však nie­koľ­ko ne­dos­tat­kov. V pr­vom ra­de, na fes­ti­va­le sa ob­vyk­le na­chá­dza veľ­ké množ­stvo ľu­dí na ma­lom pries­to­re. Nie je zná­me, akým spô­so­bom chcú or­ga­ni­zá­to­ri za­ru­čiť, že sa pi­vo dos­ta­ne k tej správ­nej oso­be. Ne­ho­vo­riac o prí­pad­nom vet­re, kto­rý mô­že pi­vo s pa­dá­kom od­viať úpl­ne in­de.

S po­dob­ným ná­pa­dom ne­dáv­no pri­šiel aj ame­ric­ký star­tup. Ta­co­Cop­ter je ná­zov služ­by, kto­rej cie­ľom je pre pot­re­by do­náš­ky jed­la (kon­krét­ne Ta­cos) vy­uží­vať bez­pi­lot­né lie­tad­lá.

Ofi­ciál­ne strán­ky služ­by sa však po­čas pos­led­ných 12 me­sia­cov nez­me­ni­li. Nie je te­da zná­me, či sa služ­bu po­da­rí sprís­tup­niť aj šir­šej ve­rej­nos­ti. Prob­lé­mom prav­de­po­dob­ne os­tá­va ame­ric­ká le­gis­la­tí­va, kto­rá ob­me­dzu­je pou­ží­va­nie dro­nov. Pre ko­mer­čné úče­ly bu­de mož­né vy­uží­vať bez­pi­lot­né lie­tad­lá až od ro­ku 2015.

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter