Vedci vytvorili najmenšieho lietajúceho robota

Ame­ric­kí ved­ci z Har­var­do­vej uni­ver­zi­ty zos­tro­ji­li naj­men­šie­ho lie­ta­jú­ce­ho ro­bo­ta, kto­rý je veľ­ký ako mu­cha a na­vy­še má rov­na­ké le­to­vé schop­nos­ti ako ten­to hmyz. Ro­bot vá­ži me­nej než gram a je vy­ro­be­ný z uh­lí­ko­vých vlá­kien.

Hlav­ným cie­ľom vý­sku­mu, kto­rí vied­li Ke­vin Ma a Ro­bert Wood, pri­tom ne­bo­lo zos­tro­jiť lie­ta­jú­ce­ho ro­bo­ta, ale skôr de­tail­nej­šie po­cho­piť prin­cí­py le­tu hmy­zu. Ro­bot do­ká­že máv­nuť kríd­la­mi až 120-krát za se­kun­du, čo ved­ci do­siah­li pou­ži­tím špe­ciál­ne­ho pie­zoe­lek­tric­ké­ho ma­te­riá­lu, kto­rý sa vďa­ka elek­tric­ké­mu na­pä­tiu do­ká­že sťa­ho­vať a uvoľ­ňo­vať po­dob­ne ako sva­ly.

Ma a Wood tvr­dia, že ich vy­ná­lez by mo­hol náj­sť vy­uži­tie nap­rík­lad pri zá­chran­ných ope­rá­ciách v zrú­te­ných bu­do­vách ale­bo pri ope­ľo­va­ní poľ­no­hos­po­dár­skych plo­dín. Sú­čas­ný mo­del ro­bo­ta je za­tiaľ spo­je­ný káb­lom so zdro­jom ener­gie, ved­ci však plá­nu­jú vy­tvo­riť pl­ne bez­drô­to­vú ver­ziu.

"Potr­vá eš­te nie­koľ­ko ro­kov, kým sa bu­de dať ten­to ro­bot napl­no vy­uží­vať. Dov­te­dy bu­de ten­to vý­skum pre svo­ju po­dob­nosť so sku­toč­ným hmy­zom veľ­mi úch­vat­nou prá­cou, kto­rá do­ka­zu­je, ako ďa­le­ko už pok­ro­či­la ľud­ská vy­na­lie­za­vosť v na­po­dob­ňo­va­ní prí­ro­dy," uvie­dol Ma, kto­rý spo­lu s ko­le­ga­mi pub­li­ko­val do­te­raj­šie vý­sled­ky v ča­so­pi­se Scien­ce.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter