Technológia na ovládanie tabletu očami za 5 dolárov

Tech­no­ló­gia sle­do­va­nia očí v spo­je­ní s an­droi­do­vý­mi za­ria­de­nia­mi nie je úpl­ná no­vin­ka. No dán­sky star­tup Eye Tri­be chce roz­ší­riť jej pou­ži­tie vlas­tnou súp­ra­vou nás­tro­jov.

Za­čiat­kom ap­rí­la ju ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la na kon­fe­ren­cii DE­MO Mo­bi­le a ozná­mi­la, že SDK pre vý­vo­já­rov bu­de k dis­po­zí­cii v jú­ni. Tech­no­ló­gia vraj umož­ní vy­ko­ná­vať oča­mi všet­ko od prih­lá­se­nia pou­ží­va­te­ľa cez auto­ma­tic­ké ro­lo­va­nie až po hra­nie hier.

Ne­bu­de však fun­go­vať na kaž­dom an­droi­do­vom te­le­fó­ne či tab­le­te, bu­de tre­ba spl­niť is­té zá­klad­né har­dvé­ro­vé po­žia­dav­ky. Nák­la­dy na in­teg­ro­va­nie tech­no­ló­gie sú níz­ke (vy­ža­du­je infra­čer­ve­ný vy­sie­lač a sen­zor v hod­no­te asi 5 do­lá­rov).

Mož­no te­da pred­pok­la­dať jej bez­prob­lé­mo­vú in­teg­rá­ciu do bu­dú­cej ge­ne­rá­cie smar­tfó­nov a tab­le­tov. Na roz­diel od sú­čas­ných mo­bil­ných tech­no­ló­gií na de­tek­ciu tvá­re a očí no­vý sof­tvér umož­ní sle­do­va­nie so sub­mi­li­met­ro­vou pres­nos­ťou.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter