USB a Thunderbolt prídu v nových verziách. Kto z nich má väčšie šance?

Pre­no­so­vá rých­losť tech­no­ló­gií Thun­der­bolt a USB sa čos­ko­ro zdvoj­ná­so­bí. Na šir­šie pri­ja­tie však Thun­der­bolt stá­le ča­ká.

Pre­no­so­vá rých­losť tech­no­ló­gie Thun­der­bolt sa má zvý­šiť z 10 Gb/s na 20 Gb/s a špe­ci­fi­ká­cia USB 3.0 za­se pri­ne­sie ná­rast zo sú­čas­ných 5 Gb/s na 10 Gb/s.

Pre­cho­dom na no­vú ver­ziu štan­dar­du USB, kto­rá sa na­zý­va aj Su­per­Speed, na­vy­še vzras­tie maximál­ny prí­kon ener­gie v oboch sme­roch z 10 wat­tov na 100 wat­tov. V praxi to zna­me­ná, že mo­ni­to­ry po­čí­ta­čov, no­te­boo­ky a do­kon­ca aj te­le­ví­zo­ry s vy­so­kým roz­lí­še­ním bu­de mož­né na­pá­jať z je­di­né­ho hu­bu USB. Sú­čas­ne sa tým ot­vá­ra ces­ta k oboj­smer­né­mu dá­to­vé­mu to­ku.

„Ak zvý­še­nie dá­to­vej pre­no­so­vej rých­los­ti USB 3.0 by sme moh­li ozna­čiť za evo­luč­né, po­tom ná­rast ener­ge­tic­ké­ho pre­no­su je dos­lo­va re­vo­luč­ný," vy­hlá­sil Jeff Ra­ven­craft, pre­zi­dent or­ga­ni­zá­cie USB Im­ple­men­ters Fo­rum (USB-IF), kto­rej jad­ro tvo­ria spo­loč­nos­ti In­tel, Mic­ro­soft a Hewlett-Pac­kard.

„Osob­né po­čí­ta­če, pe­ri­fér­ne za­ria­de­nia ale­bo do­kon­ca aj te­le­ví­zo­ry s vy­so­kým roz­lí­še­ním už ne­bu­dú ener­giu iba spot­re­bú­vať, ale sú­čas­ne ju aj pre­ná­šať. Hub USB už ne­bu­de slú­žiť len na pre­nos dát, ale bu­de sa môcť pou­ží­vať aj na na­pá­ja­nie za­ria­de­ní," kon­šta­to­val Ra­ven­craft.

Nap­rík­lad no­te­book ty­pic­ky spot­re­bu­je oko­lo 65 wat­tov na vlas­tné na­pá­ja­nie a sú­čas­né do­bí­ja­nie ba­té­rie, tak­že je tu ve­ľa pries­to­ru na pri­po­je­nie ďal­ších za­ria­de­ní.

Na mi­nu­lo­roč­nej vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii In­te­lu tak­to USB-IF pre­zen­to­va­la schop­nos­ti USB Su­per­Speed, keď do je­di­né­ho hu­bu pri­po­ji­la no­te­book Le­no­vo a eš­te cez­eň po­sie­la­la audio/vi­deo do dvoch mo­ni­to­rov na­pá­ja­ných káb­lom. „Vsta­va­ný hub USB zní­žil pot­re­bu vlas­tných adap­té­rov pre kaž­dé za­ria­de­nie," upo­zor­nil Ra­ven­craft.

Európ­ska únia v sú­čas­nos­ti od vý­rob­kov mo­bil­ných te­le­fó­nov vy­ža­du­je, aby sa na do­bí­ja­nie tých­to za­ria­de­ní pou­ží­va­li ko­nek­to­ry mic­ro USB. Ra­ven­craft ve­rí, že po­dob­ným spô­so­bom by bo­lo mož­né vý­rob­cov pri­nú­tiť i k pou­ží­va­niu štan­dar­di­zo­va­né­ho dá­to­vé­ho a na­pá­ja­cie­ho roz­hra­nia za­lo­že­né­ho na špe­ci­fi­ká­cii USB 3.0. Vy­rie­šil by sa tým prob­lém s ob­rov­ským množ­stvom na­bí­ja­čiek, kto­rých sa len v Európ­skej únii roč­ne vy­ho­dí viac ako 51-ti­síc ton.

Veľ­ké ná­de­je sa vkla­da­jú aj do tech­no­ló­gie Thun­der­bolt, pre kto­rú pôj­de o pr­vý pre­no­so­vý ná­rast od jej uve­de­nia v ro­ku 2011.

Špe­ci­fi­ká­cia Thun­der­bolt ob­sa­hu­je dva pro­to­ko­ly - PCI Express (PCIe) a Dis­play­Port, me­dzi kto­rým sa pod­ľa pot­re­by pre­pí­na. Dis­play­Port po­nú­ka pod­po­ru dis­ple­jov HD, rov­na­ko aj pod­po­ru až 8 zvu­ko­vých ka­ná­lov HD. Te­raz pou­ží­va­ný ko­nek­tor má dva dup­lexné ka­ná­ly, pri­čom oba sú oboj­smer­né a ma­jú prie­pus­tnosť až 10 Gb/s.

Zvý­še­ním pre­no­so­vej rých­los­ti na 20 Gb/s si sí­ce Thun­der­bolt udr­ží svo­ju pre­va­hu nad štan­dar­dom USB, ten je však na roz­diel od Thun­der­bol­tu všeo­bec­ne ak­cep­to­va­nou a pou­ží­va­nou špe­ci­fi­ká­ciou. Thun­der­bolt si z veľ­kých hrá­čov za­tiaľ ob­ľú­bil iba App­le, kto­rý stál spo­lu s In­te­lom pri je­ho zro­de.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter