Cesta do histórie sietí Wi-Fi. Od 2 Mbit/s až po gigabity.

Aj keď sú sie­te Wi-Fi už vša­de oko­lo nás a bez­drô­to­vým roz­hra­ním čas­to dis­po­nu­jú aj rá­diá a chlad­nič­ky, his­tó­ria tej­to tech­no­ló­gie nie je dl­há. Preš­la však veľ­mi rých­lym vý­vo­jom. Eš­te pred nie­koľ­ký­mi rok­mi ne­bo­la do­má­ca bez­drô­to­vá sieť ani zďa­le­ka ta­ká sa­moz­rej­mosť ako dnes.

Ofi­ciál­na his­tó­ria bez­drô­to­vých sie­tí sa za­ča­la pí­sať v jú­ni ro­ku 1997, keď bol vy­hlá­se­ný pr­vý štan­dard s ozna­če­ním 802.11. Pre­no­so­vá rých­losť vte­dy pred­sta­vo­va­la na dneš­né po­me­ry smieš­ne 2 Mbit/s a ani do­sah ne­bol ohu­ru­jú­ci.

Aj vte­daj­ší spô­sob pre­no­su dát je dnes už za­sta­ra­ný. Vy­uží­val to­tiž mo­du­lá­ciu FHSS, kto­rá je za­lo­že­ná na pres­ko­koch me­dzi frek­ven­cia­mi (an­glic­ky hop­ping) - po od­os­la­ní ur­či­té­ho úse­ku dát tak, zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, vy­sie­lač zme­nil svo­ju frek­ven­ciu. Pre­to veľ­mi nep­re­ká­ža­lo, ak bo­lo ne­ja­ké pás­mo ru­še­né, pre­to­že sa frek­ven­cia veľ­mi rých­lo me­ni­la.

IMG_0551.jpg

Jed­no za­ria­de­nie Wi-Fi tak do­ká­za­lo za­brať ce­lé frek­ven­čné pás­mo 2,4 GHz (pres­nej­šie 2,4 - 2,485 GHz). Si­mul­tán­na prá­ca via­ce­rých za­ria­de­ní sí­ce fun­go­va­la, ale pri ich ras­tú­com poč­te sa kva­li­ta ko­mu­ni­ká­cie zhor­šo­va­la, pre­to­že do­chá­dza­lo ku ko­lí­ziám. Dnes je frek­ven­čné pás­mo 2,4 GHz roz­de­le­né do 13 ka­ná­lov a pou­ží­va sa pre­dov­šet­kým so­fis­ti­ko­va­nej­šia mo­du­lá­cia OFDM.

Frek­venč­ný hop­ping sa však stá­le vy­uží­va pri blue­toot­ho­vých za­ria­de­niach, kto­ré ta­kis­to pra­cu­jú na frek­ven­cii 2,4 GHz. Ako mô­že­te vi­dieť na ob­ráz­ku, pri pre­no­se dát do­ká­žu blue­toot­ho­vé za­ria­de­nia ru­šiť ce­lé frek­ven­čné pás­mo pre va­šu Wi-Fi. Mod­rá far­ba zna­čí ne­ru­še­né pás­mo, ze­le­ná ru­še­né Blue­toot­hom. Ale te­raz späť k his­tó­rii a štan­dar­dom.

wifi_siete_historia.jpg

Frek­ven­čné pás­mo 2,4 GHz ru­še­né blue­toot­ho­vý­mi za­ria­de­nia­mi (ze­le­ná far­ba)

Štan­dard, kam sa po­zrieš

V ro­ku 1999 vznik­li do­kon­ca dva štan­dar­dy - 802.11a a 802.11b. Pr­vý me­no­va­ný pri­nie­sol aj vďa­ka pou­ži­tiu frek­ven­cie 5,4 GHz ra­píd­ne zlep­še­nie prie­pus­tnos­ti na vte­dy zá­vrat­ných 54 Mbit/s. Dru­hý štan­dard sí­ce pri­nie­sol iba 11 Mbit/s, ale za­cho­val frek­ven­ciu 2,4 GHz a bo­li preň k dis­po­zí­cii lac­nej­šie za­ria­de­nia.

Poz­nám­ka: Pre­čo sú vlas­tne štan­dar­dy ta­ké dô­le­ži­té a pre­čo sa ni­mi za­obe­rá­me? Pred­stav­te si si­tuáciu, že by kaž­dý vý­rob­ca vy­ro­bil svo­je bez­drô­to­vé za­ria­de­nia po svo­jom. Za­ria­de­nia rôz­nych vý­rob­cov by ne­bo­li schop­né ro­zum­ne sa „do­ho­vo­riť" a vy by ste moh­li na pri­po­je­nie k bez­drô­to­vej sie­ti in­de než do­ma v pod­sta­te za­bud­núť.

A prá­ve v tom ča­se sa za­ča­li bez­drô­to­vé sie­te roz­ši­ro­vať aj u nás. No za­tiaľ nie tie do­má­ce, pre­to­že pre­nos­ný po­čí­tač si vte­dy mo­hol do­vo­liť má­lok­to. Pre ce­ny za pri­po­je­nie k inter­ne­tu, kto­ré v tom ča­se na­sa­dil mo­no­pol­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, sa na lo­kál­nom tr­hu za­ča­li ma­sív­ne roz­ši­ro­vať pos­ky­to­va­te­lia bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia.

Je­de­násť me­ga­bi­tov na pri­po­je­nie k inter­ne­tu nez­nie zle, len­že to ho­vo­rí­me o teo­re­tic­kej, nie reál­nej rých­los­ti, kto­rá je zhru­ba na po­lo­vi­ci tej­to hod­no­ty. Na­vy­še ta­kú sieť zdie­ľa­lo mno­ho do­mác­nos­tí pri­po­je­ných k inter­ne­tu, a tak rých­losť ne­bo­la vy­so­ká.

Rok 2003 v zna­me­ní ma­sív­ne­ho roz­ši­ro­va­nia Wi-Fi

Ana­ly­ti­ci spo­loč­nos­ti Gar­tner na kon­ci ro­ku 2002 vy­hlá­si­li, že sie­te Wi-Fi ča­ká v ro­ku 2003 veľ­ké roz­ši­ro­va­nie. A ich od­had bol správ­ny. Ok­rem zlac­ňo­va­nia kom­po­nen­tov, ako bo­li bez­drô­to­vé kar­ty a prís­tu­po­vé bo­dy, pri­šiel v ro­ku 2003 aj štan­dard 802.11g s rých­los­ťou pre­no­su dát až 54 Mbit/s vo frek­ven­čnom pás­me 2,4 GHz. Ma­sív­ne­mu roz­ši­ro­va­niu bez­drô­to­vých sie­tí sa ra­zom roz­svie­ti­la ze­le­ná.

Tech­no­ló­gie sa za­ča­li veľ­mi rých­lo roz­ví­jať a vý­rob­co­via sa sna­ži­li zvý­šiť prie­pus­tnosť svo­jich bez­drô­to­vých za­ria­de­ní vlas­tný­mi úp­ra­va­mi, pre­to­že 54 Mbit/s po ča­se pres­ta­lo sta­čiť. To však ma­lo čas­to za nás­le­dok ne­kom­pa­ti­bi­li­tu s ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi.

Tie­to prob­lé­my vy­rie­šil až po dl­hých 6 ro­koch štan­dard 802.11n, kto­rý zvý­šil prie­pus­tnosť bez­drô­to­vých sie­tí až na 150 Mbit/s. A s tým si mu­sia vý­rob­co­via vy­sta­čiť dod­nes, le­bo ďal­šie­ho ofi­ciál­ne­ho štan­dar­du 802.11ac, sľu­bu­jú­ce­ho viac ako gi­ga­bi­to­vú prie­pus­tnosť, sa doč­ká­me naj­skôr o rok.

Vý­rob­co­via však naš­li ces­tu, ako prie­pus­tnosť bez­drô­to­vej sie­te zvý­šiť až na veľ­mi so­líd­nych 750 Mbit/s. Ce­lý fí­geľ spo­čí­va v pou­ži­tí via­ce­rých sú­bež­ných pre­no­sov dát, tzv. MI­MO, te­da v si­mul­tán­nom pre­no­se vo frek­ven­čných pás­mach 2,4 GHz i 5 GHz na­raz. To sa však opäť ba­ví­me len o teo­re­tic­kej rých­los­ti, prak­tic­ky do­siah­ne­te v tých lep­ších prí­pa­doch prib­liž­ne po­lo­vič­né udá­va­né rých­los­ti, čo je spô­so­be­né ré­žiou pre­no­su, úrov­ňou sig­ná­lu a ďal­ší­mi ne­priaz­ni­vý­mi vplyv­mi.

Ako to bo­lo s bez­peč­nos­ťou?

Dá­ta pre­ná­ša­né vzdu­chom mož­no veľ­mi ľah­ko od­po­čú­vať, a pre­to mu­sia byť dôk­lad­ne za­bez­pe­če­né. V opač­nom prí­pa­de sú to­tiž pre útoč­ní­ka veľ­mi jed­no­du­chým cie­ľom. Pô­vod­né za­bez­pe­če­nie WEP z ro­ku 1997 ne­bo­lo prá­ve bez­chyb­né a v ro­ku 2001 bo­lo ofi­ciál­ne pre­lo­me­né. Bez­drô­to­vé sie­te tak na ne­ja­ký čas stra­ti­li mož­nosť kva­lit­né­ho za­bez­pe­če­nia.

Správ­co­via sie­te v tom ob­do­bí čas­to za­bez­pe­če­nie vô­bec ne­rie­ši­li a ne­chá­va­li svo­ju sieť jed­no­du­cho ot­vo­re­nú všet­kým oko­loi­dú­cim. Naš­ťas­tie v ok­tób­ri 2002 priš­la náh­ra­da za WEP v po­do­be za­bez­pe­če­nia WPA, navr­hnu­té­ho tak, aby po ak­tua­li­zá­cii sof­tvé­ru fun­go­va­lo aj na star­ších za­ria­de­niach. V ro­ku 2004 vznik­lo aj za­bez­pe­če­nie ozna­čo­va­né ako WPA2, kto­ré ko­neč­ne vy­rie­ši­lo prob­lé­my s bez­peč­nos­ťou pre­ná­ša­ných dát a vďa­ka pou­ži­tiu kva­lit­ných šif­ro­va­cích al­go­rit­mov stá­le pos­ta­ču­je.

To je však iba teória. Mno­ho pou­ží­va­te­ľov to­tiž na svo­jej do­má­cej bez­drô­to­vej sie­ti vy­uží­va WEP aj dnes, v ča­se, keď mož­no to­to za­bez­pe­če­nie pre­lo­miť v prie­be­hu pia­tich mi­nút nap­rík­lad aj z in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu. Ne­pat­rí­te ná­ho­dou me­dzi nich?

Zdroj: TP-LINK


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter