Batérie s extrémnou kapacitou. Mobilom vraj dokážeme naštartovať auto s vymláteným akumulátorom.

Ho­ci sa tech­no­ló­gie ba­té­rii v pos­led­nom de­sať­ro­čí pos­tup­ne vy­lep­šo­va­li, ved­com sa te­raz údaj­ne po­da­ril veľ­ký skok. Vy­naš­li tech­no­ló­giu, vďa­ka kto­rej lit­hium-iono­vé ba­té­rie pos­kyt­nú 30-ná­sob­nú vý­drž a na­bi­jú sa až 1000-krát rých­lej­šie v po­rov­na­ní s dneš­ný­mi ba­té­ria­mi.

Tím ved­cov z uni­ver­zi­ty v Illi­nois de­fi­nu­je no­vú tech­no­ló­giu slo­va­mi „ide o úpl­ne no­vý spô­sob zmýš­ľa­nia o ba­té­riách". Pod­ľa pro­fe­so­ra Willia­ma Kin­ga, kto­rý ce­lý pro­jekt vie­dol, mô­že ten­to vy­ná­lez zme­niť svet. King si mys­lí, že dneš­né ba­té­rie znač­ne za­os­tá­va­jú za tech­no­ló­gia­mi, kto­ré na­pá­ja­jú a je­ho mik­ro­tech­no­ló­gia ten­to prob­lém od­strá­ni - ba­té­ria bu­de rov­na­ko vý­kon­ná ako sa­mot­né za­ria­de­nia. „Tá­to tech­no­ló­gia je tak vý­kon­ná, že ba­té­riu v te­le­fó­ne mô­že­te vy­užiť na „na­kop­nu­tie" ba­té­rie v aute," do­dá­va King.

Ta­jom­stvo no­vej tech­no­ló­gie spo­čí­va v extrém­nej mi­nia­tu­ri­zá­cii zlo­žiek bež­ných ba­té­rii, te­da ka­tód a anód. Ved­ci z tých­to zlo­žiek vy­tvo­ri­li troj­roz­mer­nú mik­roš­truk­tú­ru a po­da­ri­lo sa im náj­sť no­vý spô­sob, ako in­teg­ro­vať rá­do­vo zmen­še­né kom­po­nen­ty tak, aby vy­tvo­ri­li ba­té­riu s extrém­nym vý­ko­nom.

Pred­tým, ako sa no­vé ba­té­rie za­čnú vy­uží­vať v praxi, mu­sia ved­ci od­strá­niť nie­koľ­ko prob­lé­mov. V pr­vom ra­de mu­sia tech­no­ló­giu pris­pô­so­biť tak, aby bo­la fi­nan­čne dos­tup­ná a pris­pô­so­be­ná pre pot­re­by dneš­ných za­ria­de­ní. Pod­ľa Kin­ga by sa však no­vé ba­té­rie moh­li za­čať pou­ží­vať už o 1 až 2 ro­ky. Naj­skôr sa ob­ja­via v spot­reb­nej elek­tro­ni­ke.

Po­ten­ciál no­vých ba­té­rii je veľ­ký - ako by sa vám pá­či­lo, ak by ste si te­le­fón úpl­ne na­bi­li za jed­nu se­kun­du?

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter