Obrovská 7000 mAh batéria pre Samsung Galaxy SIII

Sam­sung do­dá­va svoj smar­tfón Ga­laxy SIII s 2100 mAh ba­té­riou, kto­rá umož­ňu­je viac ako 11 ho­dín ho­vo­ru a 770 ho­dín v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me. V de­cem­bri 2012 za­čal vý­rob­ca pos­ky­to­vať roz­ší­re­nú súp­ra­vu ba­té­rií s ka­pa­ci­tou 3000 mAh.

No spo­loč­nosť Ze­ro­Le­mon te­raz pri­chá­dza s nep­re­ko­na­teľ­nou po­nu­kou - 7000 mAh ba­té­riou, kto­rá má op­ro­ti tej pô­vod­nej troj­ná­sob­ne vy­ššiu ka­pa­ci­tu. Keď­že ba­té­ria má aj pod­stat­ne väč­šie roz­me­ry, do­dá­va sa s ňou i špe­ciál­ne skonštruo­va­ný náh­rad­ný za­dný kryt na smar­tfón.

Ak te­da chce­te zvý­šiť ka­pa­ci­tu Ga­laxy SIII, 7000 mAh ba­té­ria Ze­ro­Le­mon je to naj­väč­šie, čo mô­že­te na tr­hu náj­sť. Prav­da, s ele­gan­tným štíh­lym di­zaj­nom sa mô­že­te roz­lú­čiť. Ba­té­ria sa na Ama­zo­ne pre­dá­va za 33,99 USD.

Video:


Zdroj: itech­post.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter