Robot PETMAN vyzerá ako skutočný vojak

Spo­loč­nosť Bos­ton Dy­na­mics vy­tvo­ri­la hu­ma­noid­né­ho ro­bo­ta, kto­rý je ur­če­ný na tes­to­va­nie špe­ciál­nych proti­che­mic­kých ob­le­kov. Aby bo­la si­mu­lá­cia dos­ta­toč­ne pres­ná, ro­bot do­ká­že cho­diť a po­hy­bo­vať sa ako bež­ný vo­jak.

Rôz­ne po­hy­by ma­jú za­bez­pe­čiť, že od­ol­nosť ob­le­kov je otes­to­va­ná v kaž­dej mož­nej si­tuá­cii a v čo naj­realis­tic­kej­ších pod­mien­kach. Pred­chá­dza­jú­ce hu­ma­noi­dy sa ne­do­ká­za­li po­hy­bo­vať, kon­krét­ne po­lo­hy tak bo­lo tre­ba nas­ta­viť ma­nuál­ne.

PET­MAN má op­ro­ti svo­jim pred­chod­com aj ďal­šiu vý­ho­du - si­mu­lu­je fy­zio­lo­gic­ký stav člo­ve­ka vrá­ta­ne po­te­nia, vl­hkos­ti a tep­lo­ty. Vý­rob­co­via chcú ta­kým­to spô­so­bom za­bez­pe­čiť, aby ob­lek pos­ky­to­val ochra­nu, ale zá­ro­veň zby­toč­ne ne­za­ťa­žo­val vo­ja­ka. Ako vy­ze­rá tes­to­va­nie v praxi, to si mô­že­te po­zrieť vo vi­deu.

Ho­ci PET­MAN mo­men­tál­ne slú­ži iba na úče­ly tes­to­va­nia ob­le­kov, v blíz­kej bu­dúc­nos­ti sa mož­no stret­ne­me aj s ro­bot­mi, kto­ré sa bu­dú v ne­bez­peč­ných si­tuáciách na­sa­dzo­vať ako zá­chra­ná­ri. Ako vid­no z pril­ože­né­ho vi­dea, PET­MAN sa po­hy­bu­je po­mer­ne realis­tic­ky.

Video:


Zdroj: bos­ton­dy­na­mics.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter