Ovládanie všetkých svetiel v dome cez iPhone

Dnes už nie je žiad­ny prob­lém vi­dieť ov­lá­dať iP­ho­nom auto­mo­bil ale­bo pou­ží­vať iPad v ku­chy­ni. Vý­vo­já­ri pra­cu­jú na rôz­nych mož­nos­tiach, ako up­lat­niť no­vé tech­no­ló­gie a pri­niesť kom­fort pou­ží­va­te­ľo­vi. Po­dob­ným sme­rom sa ube­rá aj spo­loč­nosť UBE. Vo feb­ruári toh­to ro­ku priš­la s rie­še­ním, ako ov­lá­dať všet­ky svet­lá v do­me pros­tred­níc­tvom iP­ho­nu.

Spo­loč­nosť navrh­la vlast­ný vy­pí­nač, kto­rým nah­ra­dí­te ten váš v do­mác­nos­ti. In­šta­lá­cia je po­dob­ná ako pri kla­sic­kom vy­pí­na­či, tak­že by ne­mal byť žiad­ny prob­lém. Ten­to vy­pí­nač sa pri­po­jí na do­má­cu sieť Wi-Fi a je prip­ra­ve­ný na pou­ži­tie. Po­hy­bom prs­ta po vy­pí­na­či re­gu­lu­je­te svet­lo v mies­tnos­ti. Po stiah­nu­tí ap­li­ká­cie do te­le­fó­nu mô­že­te re­gu­lo­vať svet­lo nap­rík­lad z pos­te­le. Pris­tu­po­vať k vy­pí­na­čom mô­že­te aj nap­rík­lad z prá­ce. Mož­no si kon­tro­lo­vať, či ste zhas­li, prí­pad­ne keď sa vra­cia­te do­mov, ces­tou si za­žne­te svet­lo.

set-kitchen-lights-1.jpg

Po nain­šta­lo­va­ní via­ce­rých vy­pí­na­čov do rôz­nych mies­tnos­tí si tie­to mies­tnos­ti po­me­nu­je­te a pres­ne vie­te, kde svie­ti­te a kde nie. Tá­to tech­no­ló­gia umož­ňu­je me­rať aj spot­re­bu ener­gie, te­da koľ­ko spá­li­te, a po za­da­ní jed­not­ko­vej ce­ny vám vy­po­čí­ta, koľ­ko ener­gie ste spá­li­li v kto­rej iz­be a čo vás to stá­lo. Pros­tred­níc­tvom jed­né­ho klik­nu­tia mô­že­te aj vy­pnúť všet­ky svet­lá v do­mác­nos­ti.

multiple-control-2.jpg

Za­ria­de­nie pod­po­ru­je kla­sic­ké žia­rov­ky, žia­riv­ky a LED svie­tid­lá. Ak má svie­tid­lo fun­kciu pos­tup­né­ho stmie­va­nia, aj tá je pod­po­ro­va­ná. Spo­loč­nosť po­čí­ta do bu­dúc­nos­ti aj s in­te­li­gen­tný­mi zá­suv­ka­mi. Ap­li­ká­cia ta­kis­to rá­ta s roz­ší­re­ním na do­má­ce spot­re­bi­če, ako je nap­rík­lad TV, alarm a po­dob­ne. V bu­dúc­nos­ti by sme moh­li tou­to ap­li­ká­ciou ov­lá­dať ce­lú do­mác­nosť. Mo­men­tál­ne sa dá pre­dob­jed­nať 20 vy­pí­na­čov za 200 USD. Dis­tri­bú­cia by sa ma­la za­čať v jú­li toh­to ro­ka.

Video:


Zdroj: touch­play.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter