Vytvorte si doma vlastné efekty à la Matrix, stačí len 15 kamier GoPro

Ama­tér­sky tvor­ca fil­mov Marc Do­na­hue vy­mys­lel ori­gi­nál­ne vy­uži­tie pre ka­me­ry GoP­ro. Tie sú pri­már­ne ur­če­né do extrém­nych si­tuá­cií a čas­to ich vy­uží­va­jú napr. špor­tov­ci v rám­ci ad­re­na­lí­no­vých špor­tov. Do­na­hue však vďa­ka kom­bi­ná­cii 15 ka­mier do­ká­že vy­tvá­rať efekt bullet-ti­me, po­dob­ný to­mu z fil­mu Mat­rix.

Ako vy­ze­rá a čo do­ká­že 15 ka­mier GoP­ro v praxi, to vám uká­že pril­ože­né vi­deo. Ka­me­ry sú syn­chro­ni­zo­va­né, vďa­ka čo­mu mož­no vy­tvo­riť žia­da­ný efekt. Do­na­hue však priz­ná­va, že efekt eš­te nie je do­ko­na­lý a mo­men­tál­ne sa ho sna­ží zlep­šiť po­mo­cou špe­ciál­ne­ho káb­la, kto­rým ka­me­ry pre­po­jí. Ten by mal za­bez­pe­čiť, že jed­not­li­vé ka­me­ry od­fo­tia mo­men­tku v rých­lej­šom sle­de, vý­sled­kom čo­ho bu­de ply­nu­lej­ší efekt. Do­na­hue plá­nu­je po­mo­cou toh­to tri­ku na­to­čiť aj hu­dob­né vi­deo.

Video:


Zdroj: as­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter