Nový revolučný spôsob ovládania. Lepší ako Kinect, Siri či Google Glass

MYO je pro­dukt in­ži­nie­rov zo spo­loč­nos­ti Thal­mic Labs. Tí chce­li vy­tvo­riť al­ter­na­tí­vu k exis­tu­jú­ce­mu ov­lá­da­niu po­mo­cou hla­su (Si­ri, Goog­le Glass), resp. poz­me­niť po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie tak, aby fun­go­va­lo aj bez ka­me­ry. Vý­sled­kom je „ru­káv­nik" MYO.

To­to za­ria­de­nie fun­gu­je na prin­cí­pe elek­tro­myog­ra­fie, pri­čom me­ria elek­tric­ké im­pul­zy, kto­ré vzni­ka­jú pri po­hy­be sva­lov. MYO do­ká­že rôz­ne po­hy­bo­vé ges­tá pre­lo­žiť do for­my pou­ží­va­teľ­ských prí­ka­zov.


In­ži­nie­rom z Thal­mic Labs sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť zoz­nam so vzor­mi elek­tric­kých im­pul­zov, kto­ré zod­po­ve­da­jú kon­krét­ne­mu po­hy­bu. Vy­uži­li poz­na­tok, že u veľ­kej väč­ši­ny ľu­dí sa sva­ly pri rov­na­kých po­hy­boch sprá­va­jú to­tož­ne. Vďa­ka to­mu bo­lo mož­né vy­tvo­riť všeo­bec­ný zoz­nam prí­ka­zov, kto­rý u pre­važ­nej väč­ši­ny pou­ží­va­te­ľov fun­gu­je bez prob­lé­mov.

Za­ria­de­nie sa však do­ká­že „učiť" - pos­tup­ným pou­ží­va­ním mô­že lep­šie roz­poz­nať elek­tric­ké im­pul­zy a reak­cie pou­ží­va­te­ľa. Aby pou­ží­va­teľ ve­del, že MYO za­rea­go­val na prí­kaz, za­ria­de­nie jem­ne za­vib­ru­je. MYO pod­po­ru­je ope­rač­ný sys­tém Win­dows a Mac, k dis­po­zí­cii sú vý­vo­jár­ske nás­tro­je pre An­droid a iOS - ča­som by sa ma­li dať po­mo­cou ru­káv­ni­ka ov­lá­dať aj te­le­fó­ny a tab­le­ty.

Ako fun­gu­je v praxi, to vám pred­sta­ví pril­ože­né vi­deo. V niek­to­rých prí­pa­doch MYO pri­po­mí­na po­hy­bo­vý sen­zor Ki­nect, ale bez ka­me­ry a s lep­šou pres­nos­ťou - jem­né po­hy­by pr­stov do­ká­žu ak­ti­vo­vať rôz­ne prí­ka­zy. Op­ro­ti hla­so­vé­mu ov­lá­da­niu po­nú­ka MYO pod­ľa slov tvor­cov pri­ro­dze­nej­šie ov­lá­da­nie roz­hra­nie. Ak ov­lá­da­te za­ria­de­nie hla­som na ve­rej­nos­ti, ne­raz to vy­ze­rá bi­zar­ne. Či po­hy­bo­vé ges­tá pô­so­bia pri­ro­dze­nej­šie (a me­nej bi­zar­ne), ne­chá­me kaž­dé­mu na zvá­že­nie.

MYO sa na tr­hu ob­ja­ví v prie­be­hu toh­to ro­ka a zá­ujem­co­via si mô­žu ru­káv­nik pre­dob­jed­nať za 149 do­lá­rov na ofi­ciál­nych strán­kach get­myo.com.

Video:


Zdroj: wired.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter