Tričko s integrovaným dotykovým displejom

Dá sa po­ve­dať, že mó­da a tech­no­ló­gie sa me­nia kaž­dý deň. Ale čo ak sa ich po­da­rí skĺbiť? Spo­loč­nosť Un­der Ar­mour už pod­ni­ká kro­ky tým­to sme­rom. Vy­ví­ja to­tiž trič­ko s in­teg­ro­va­ným do­ty­ko­vým dis­ple­jom. A pod­ľa vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti sa už pra­cu­je na fi­na­li­zá­cii pro­to­ty­pu. Bu­de ním mož­né na di­aľ­ku ov­lá­dať rôz­ne elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia. Tvor­co­via idú vo svo­jich ví­ziách eš­te ďa­lej - in­te­li­gen­tné ob­le­če­nie bu­dúc­nos­ti vraj bu­de môcť aj me­niť far­bu, ale na to si eš­te tre­ba ne­ja­ký čas poč­kať.

touchscreen_tshirt.png

Mož­no sa však dom­nie­vať, že trič­ko s do­ty­ko­vým dis­ple­jom bu­de sú­vi­sieť s ďal­ším pro­duk­tom spo­loč­nos­ti. Ar­mour 39 je za­ria­de­nie na mo­ni­to­ro­va­nie vý­kon­nos­tných špor­tov­cov, kto­ré sa pop­ruh­mi pri­pá­ja na hruď a po­tom sle­du­je te­po­vú frek­ven­ciu, spá­le­né ka­ló­rie a pod. Iba­že ne­má dis­plej, a tak sa k naz­bie­ra­ným úda­jom mož­no dos­tať až po pri­po­je­ní za­ria­de­nia na po­čí­tač ale­bo smar­tfón s nain­šta­lo­va­nou ap­li­ká­ciou. A mož­no prá­ve tu by po­mo­hol dis­plej za­bu­do­va­ný do ru­ká­va trič­ka. My­šlien­ka je to za­ují­ma­vá, ale zrej­me up­ly­nie eš­te ve­ľa ča­su, kým sa ta­ké­to trič­ká ob­ja­via v na­šich šat­ní­koch.

Zdroj: techrj.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter