Nový HTC One je vonku, ponúka 4,7″ Full HD displej a kvalitný fotoaparát

Strana 1/2

Spo­loč­nosť HTC pred­sta­vi­la v Lon­dý­ne európ­skym no­vi­ná­rom svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď s ozna­če­ním no­vý HTC One (mo­del M7). Je­ho hlav­né zlep­še­nia op­ro­ti „sta­ré­mu" HTC One sú v pok­ro­či­lej mul­ti­me­diál­nej vý­ba­ve. Ide o HTC Blin­kFeed, HTC Zoe a HTC Boom­Sound - tech­no­ló­gie za­me­ra­né na zvuk, fo­tog­ra­fie a vi­deá.

Mo­bil je vy­ro­be­ný z jed­né­ho ku­sa hli­ní­ka, a keď ho chy­tí­te do ru­ky, po­cí­ti­te pres­né spra­co­va­nie. V Lon­dý­ne ho pred­sta­vil Pe­ter Chou, CEO spo­loč­nos­ti HTC, kto­rý uvie­dol, že no­vý HTC One vy­ro­bi­li pre za­nep­ráz­dne­ných ľu­dí, kto­rí pot­re­bu­jú od­de­liť dô­le­ži­té in­for­má­cie od me­nej dô­le­ži­tých. No­vý HTC One pod­ľa ne­ho pri­ná­ša úpl­ne no­vý mo­bil­ný zá­ži­tok.

HTCOne-2.jpg

Pe­ter Chou pred­sta­vu­je no­vý HTC One

Na  tla­čo­vej kon­fe­ren­cii sa o tech­nic­kých pa­ra­met­roch te­le­fó­nu prak­tic­ky ne­ho­vo­ri­lo, v sku­toč­nos­ti však ide o te­le­fón s hrúb­kou od 4 do 9,3 mm, hmot­nos­ťou 143 gra­mov, vy­ba­ve­ný je tzv. ultra­pixelo­vou ka­me­rou so spod­ným pod­svie­te­ním a sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu. Roz­lí­še­nie fo­toa­pa­rá­tu fir­ma za­tiaľ neoh­lá­si­la, za­znel však údaj, že ten­to fo­toa­pa­rát do­ká­že za­chy­tiť o 300 % viac svet­la ako naj­bliž­ší dva­ja kon­ku­ren­ti (v pod­sta­te 13 Mpix fo­toa­pa­rá­ty). Nes­kôr sme si vy­skú­ša­li, že nao­zaj ro­bí dob­ré fot­ky aj pri níz­kej hla­di­ne os­vet­le­nia, až ta­ký dra­ma­tic­ký roz­diel to však nie je. Zlep­še­ný je aj pred­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý má te­raz ši­ro­ký zá­ber a do­ká­že nak­rú­tiť full HD vi­deo.

HTCOne-8.jpg

Fo­toa­pa­rát v HTC One do­ká­že za­chy­tiť o 300 % viac svet­la ako kon­ku­ren­čné mo­de­ly, da­jú sa ním ro­biť zá­be­ry aj pri sla­bom os­vet­le­ní

Dis­plej má uh­lo­prieč­ku 4,7 pal­ca, ide o full HD 1080p roz­lí­še­nie, ne­chý­ba ochra­na Go­ril­la Glass 2. Pod­ľa vý­rob­cu eli­mi­nu­je od­ra­zy. Pod­ľa na­šich skú­šok sa svet­lo od­rá­ža o nie­čo me­nej ako na iných high-end smar­tfó­noch. Zá­kla­dom har­dvé­ro­vej vý­ba­vy je štvor­jad­ro­vý Qual­comm Snap­dra­gon 600, 2 GB RAM a pri­chá­dza v 32 ale­bo 64 GB pa­mä­ťo­vej ver­zii. Ope­rač­ný sys­tém je An­droid Jel­ly Bean. Pri in­šta­lá­cii zís­ka­te na­vy­še 25 GB pries­to­ru na Drop­boxe. Vy­ho­to­ve­nie je čier­ne ale­bo strie­bor­né, to dru­hé na nás pô­so­bi­lo svie­žej­šie. Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 2300 mAh, je in­teg­ro­va­ná a ne­dá sa vy­be­rať. Te­le­fón pod­po­ru­je sie­te LTE, Blue­tooth, Wi-Fi a aj NFC a GPS. Má slot na kar­tu mic­ro­SIM, ďa­lej je tu už len mic­roUSB. Vý­rob­ca príz­vu­ku­je, že v pred­nej čas­ti sú dva rep­ro­duk­to­ry Beats Audio s pris­pô­so­be­ným zo­sil­ňo­va­čom.

HTCOne-11.jpg

Strie­bor­né vy­ho­to­ve­nie no­vé­ho HTC One

HTCOne-12.jpg

V naj­už­šej čas­ti má len 4 mm a ľah­ko sa dr­ží v ru­ke

HTCOne-13.jpg

Za­dná časť ob­sa­hu­je hlav­ne fo­toa­pa­rát s bles­kom


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter