Dom vytlačený 3D tlačiarňou si postavíte za jeden deň

 
3D tla­čiar­ne sa v pos­led­nom ča­se čas­to spo­mí­na­jú v rôz­nych sú­vis­los­tiach. Pod­ľa niek­to­rých ana­ly­ti­kov pred­sta­vu­jú ne­bez­pe­čen­stvo v spo­ji­tos­ti s vý­ro­bou zbra­ní, ved­ci sa po­mo­cou nich sna­žia vy­tvo­riť jed­lo a or­gá­ny, ar­chi­tek­ti do­my.

3dtlac_dom_182.jpg

Mi­nu­lý me­siac sa ob­ja­vi­la sprá­va o ho­lan­dskom ar­chi­tek­to­vi, kto­rý chce pos­ta­viť dom po­mo­cou 3D tla­čiar­ne a pies­ku. Konštruk­cia by ma­la tr­vať prib­liž­ne 18 me­sia­cov. Kom­bi­ná­ciu tech­no­ló­gie 3D tla­če a stav­by do­mu si chce vy­skú­šať aj brit­ská spo­loč­nosť Sof­tkill De­sign - tá chce vy­tla­čiť jed­not­li­vé čas­ti do­mu v prie­be­hu troch týž­dňov. Sa­ma konštruk­cia do­mu - spo­je­nie čas­tí do vý­sled­né­ho cel­ku - by však ma­la tr­vať iba je­den deň. Sof­tkill De­sign nech­ce vy­užiť pie­sok, dom bu­de zho­to­ve­ný z vy­so­kov­lák­ni­té­ho bio­plas­tu.

Vďa­ka pou­ži­té­mu ma­te­riá­lu mož­no pod­ľa Gille­sa Ret­si­na pos­ta­viť dom za je­den deň. Ke­by bol pou­ži­tý pie­sok ako v prí­pa­de ho­lan­dské­ho ar­chi­tek­ta, vy­tla­če­né čas­ti do­mu by pred­sta­vo­va­li iba for­mu, kto­rú by bo­lo tre­ba vy­be­tó­no­vať.

Za­tiaľ nie je zrej­mé, aké po­hodl­né bu­de bý­va­nie v do­me z bio­plas­tu, resp. aká od­ol­ná tá­to stav­ba bu­de. Dá sa však oča­ká­vať, že kon­cept do­mov vy­tla­če­ných po­mo­cou 3D tla­čiar­ne sa bu­de v nas­le­du­jú­cich ro­koch ob­ja­vo­vať čo­raz čas­tej­šie.

Zdroj: http://mas­hab­le.com/2013/02/15/3d-prin­ted-hou­se/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter