Dnes okolo Zeme preletí asteroid rekordne blízko

asteroid.jpg As­te­roid 2012 DA14 dnes 15. feb­ruára pre­le­tí oko­lo Ze­me vo vzdia­le­nos­ti iba 27 700 ki­lo­met­rov, čo pred­sta­vu­je no­vý re­kord pre te­le­sá po­dob­nej veľ­kos­ti. Ves­mír­ne te­le­so bu­de naj­bliž­šie k Ze­mi o 20:39 SEČ, ri­zi­ko zráž­ky však neh­ro­zí. Tvr­dia to ved­ci z As­tro­no­mic­ké­ho ús­ta­vu Slo­ven­skej aka­dé­mie vied (SAV).

"Na roz­diel od ne­dáv­no me­dia­li­zo­va­ných vý­mys­lov o kon­ci sve­ta, ako bol vplyv vzdia­le­ných pla­nét, ga­lak­tic­ké­ho jad­ra a rých­le­ho pre­pó­lo­va­nia mag­ne­tic­ké­ho po­ľa Ze­me, je hroz­ba za­siah­nu­tia Ze­me as­te­roi­dom reál­na. A nie­ke­dy v bu­dúc­nos­ti k to­mu dôj­de a v mi­nu­los­ti aj doš­lo, ale v pia­tok v no­ci mô­že­me spať po­koj­ne. Na­priek to­mu, že ho­vo­rí­me o prib­liž­ných hod­no­tách, le­bo kaž­dé me­ra­nie má svo­ju chy­bu, mô­že­me jed­noz­nač­ne vy­lú­čiť, že by doš­lo k ná­ra­zu as­te­roi­du na zem­ský povrch. Neis­to­ta v ur­če­ní vý­šky pre­le­tu je len 150 ki­lo­met­rov," uvie­dol zá­stup­ca ria­di­te­ľa As­tro­no­mic­ké­ho ús­ta­vu SAV Ján Svo­reň.

As­te­roid 2012 DA14 má prie­mer prib­liž­ne 45 met­rov a vá­ži zhru­ba 130-ti­síc ton. V ča­se naj­väč­šie­ho prib­lí­že­nia bu­de naj­lep­šie po­zo­ro­va­teľ­ný z In­do­né­zie. Z úze­mia Slo­ven­ska bu­de v tom ča­se vi­di­teľ­ný len šty­ri ob­lú­ko­vé stup­ne nad ho­ri­zon­tom na hra­ni­ci súh­vez­dí Hav­ran a Pan­na. Drá­ha as­te­roi­du sa blíz­kym pre­le­tom pop­ri Ze­mi zme­ní. "Ta­ké­to ma­lé ves­mír­ne te­le­so sil­no po­dlie­ha vply­vu oko­li­tých te­lies. Pre­to je­ho drá­hu ne­mož­no spo­ľah­li­vo pred­po­ve­dať na ve­ľa ro­kov dop­re­du. Za­tiaľ však vie­me ur­či­te, že naj­me­nej do ro­ku 2134 Ze­mi od ne­ho žiad­ne ne­bez­pe­čen­stvo neh­ro­zí," do­dal Svo­reň.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter