DARPA pripravuje hardvér, ktorý sa sám vyparí, rozpustí alebo vstrebe

darpa_291.jpg DAR­PA chce vy­tvo­riť har­dvér, kto­rý bu­de ur­če­ný na rôz­ne špio­náž­ne mi­sie. Je­ho hlav­nou vý­ho­dou bu­de schop­nosť sa­mo­deš­truk­cie.

Špio­náž­ny har­dvér bu­de dis­po­no­vať mi­ni­ma­lis­tic­ký­mi roz­mer­mi - ne­pôj­de o špio­náž­ne lie­tad­lo ale­bo po­nor­ku, kto­rá by sa po mi­sii sa­mos­tat­ne zni­či­la. DAR­PA chce v rám­ci pro­jek­tu VAPR (Va­nis­hing Prog­ram­mab­le Re­sour­ces) vy­tvo­riť ma­lé či­py, sen­zo­ry a mik­ro­sys­té­my. Tie sa v prí­pa­de pot­re­by do­ká­žu zni­čiť, „vy­pa­riť" ale­bo vstre­bať do ľud­skej ko­že.

Pod­mien­ky prog­ra­mo­va­né­ho sa­moz­ni­če­nia bu­dú rôz­no­ro­dé. Niek­to­ré za­ria­de­nia bu­dú vop­red nas­ta­ve­né, aby sa po ur­či­tom ča­se zni­či­li. V iných prí­pa­doch bu­de deš­truk­cia ria­de­ná na zá­kla­de roz­hod­nu­tia pou­ží­va­te­ľa. Pod poj­mom zni­če­nie však ne­má­me na mys­li to, že za­ria­de­nie vy­buch­ne; ako uka­zu­je pril­ože­né vi­deo, DAR­PA už do­ká­že elek­tro­ni­ku dos­lo­va roz­pus­tiť.

DAR­PA sa ta­kis­to sna­ží vy­my­slieť špe­ciál­nu elek­tro­ni­ku, kto­rá by sa vstre­ba­la do ľud­skej ko­že. Ok­rem za­ria­de­nia by mal mať člo­vek vo svo­jom te­le aj vy­sie­lač, vďa­ka kto­ré­mu by bo­lo mož­né s har­dvé­rom ko­mu­ni­ko­vať. Prob­lé­mom však os­tá­va otáz­ka, aký ma­te­riál pou­žiť. Či už ide o za­ria­de­nia, kto­ré mož­no pou­ží­vať aj v te­le člo­ve­ka, ale­bo har­dvér, kto­rý sa do­ká­že sa­mo­voľ­ne zni­čiť, pod­ľa vy­jad­re­nia DAR­PA je pot­reb­ný „kľú­čo­vý tech­no­lo­gic­ký pok­rok", aby bo­lo mož­né z kon­cep­tu vy­tvo­riť tech­no­ló­giu pou­ži­teľ­nú v praxi.

Video:


Zdroj: wired.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter