Čo všetko dokážu používatelia s Raspberry Pi?

raspberry_281.jpg O lac­nom mi­nia­túr­nom po­čí­ta­či Ras­pberry Pi sme pí­sa­li už viac­krát. Tvor­co­via pred­pok­la­da­li, že ten­to mi­ni­po­čí­tač s ope­rač­ným sys­té­mom Li­nux náj­de vy­uži­tie naj­mä v ško­lách. Šikov­ní pou­ží­va­te­lia ho však do­ká­za­li mo­di­fi­ko­vať a vy­tvo­riť via­ce­ro za­ují­ma­vých pro­jek­tov - napr. po­čí­tač z Le­ga ale­bo full HD fo­toa­pa­rát. V tom­to člán­ku vám pred­sta­ví­me ďal­šie za­ují­ma­vé pro­jek­ty.

Ro­bot R2-D2 ov­lá­da­ný hla­som

Ten­to pro­jekt po­te­ší kaž­dé­ho mi­lov­ní­ka sá­gy Star Wars. Je­ho tvor­ca pri vý­ro­be vy­užil po­ka­ze­nú hrač­ku R2-D2, po­čí­tač Ras­pberry Pi a zo­pár men­ších di­elov, kto­ré ob­jed­nal cez inter­net. Vý­sled­kom je za­ria­de­nie, kto­ré sa dá ov­lá­dať hla­som, pod­po­ro­va­né ja­zy­ky sú an­glič­ti­na a čín­šti­na. Ro­bot R2-D2 ta­kis­to do­ká­že roz­poz­nať tvár, de­te­go­vať po­hyb ale­bo za­zna­me­nať a preh­rať zvu­ko­vú sprá­vu.

Video:


Plot­ter

Ho­lan­dskí nad­šen­ci vy­tvo­ri­li plot­ter, kto­rý do­ká­že prek­res­liť fa­reb­né ob­ráz­ky do čier­no­bie­lej po­do­by. Za­ria­de­nie skon­ver­tu­je bit­ma­po­vé dá­ta do vek­to­ro­vej gra­fi­ky.


Ob­ra­zo­vý sto­jan

Po­mo­cou Ras­pberry Pi si mô­že­te vy­tvo­riť ob­ra­zo­vý sto­jan, kto­rý bu­de zob­ra­zo­vať va­še vý­tvo­ry z por­tá­lu De­via­nArt. Zdro­jo­vý kód je voľ­ne dos­tup­ný na stiah­nu­tie.

raspberry_1.jpg

Ká­vo­var ov­lá­da­ný hla­som

Ká­vo­var mož­no ov­lá­dať po­mo­cou hla­su, ho­ci k dis­po­zí­cii je iba jed­no­du­chý po­vel vy­pnúť a za­pnúť. Pou­ží­va­teľ s ká­vo­va­rom ko­mu­ni­ku­je po­mo­cou te­le­fó­nu.


Mul­ti­me­diál­ne cen­trum

Ten­to pro­jekt je ur­če­ný ši­kov­nej­ším pou­ží­va­te­ľom, kto­rí si chcú vy­tvo­riť vlas­tné mul­ti­me­diál­ne cen­trum v po­do­be kom­pak­tné­ho set-top boxu. K dis­po­zí­cii je fo­to­ga­lé­ria aj pod­rob­né inštruk­cie.

raspberry_2.jpg

Te­le­fón v ret­roš­tý­le

Ak vám chý­ba at­mos­fé­ra kla­sic­kých te­le­fó­nov, po­mo­cou Ras­pberry Pi mô­že­te skom­bi­no­vať ret­rošt­ýl s mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi VoIP. Pred­sta­ve­né za­ria­de­nie sa mo­men­tál­ne na­chá­dza v štá­diu pro­to­ty­pu - je­ho tvor­ca ča­ká na schvá­le­nie, aby mo­hol vy­užiť Sky­pe API, vďa­ka čo­mu by sa ten­to te­le­fón dal vy­užiť aj pri te­le­fo­no­va­ní cez Sky­pe.

Video:


Zdroj: wired.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter