V Nemecku štartujú platby z mobilu na mobil. Funguje to aj bez NFC.

telefonica_germany.jpg Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca ozná­mi­la, že ľu­dia v Ne­mec­ku bu­dú môcť od po­lo­vi­ce feb­ruára vy­ko­ná­vať plat­by me­dzi mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi.

Tak­zva­né plat­by z mo­bi­lu na mo­bil umož­ňu­jú pre­vá­dzať pe­nia­ze me­dzi te­le­fón­mi po­mo­cou ap­li­ká­cie Mpass, kto­rá je dos­tup­ná pre ope­rač­né sys­té­my iOS a An­droid. Pe­nia­ze mož­no z te­le­fó­nu na te­le­fón za­sie­lať jed­no­du­chým za­da­ním te­le­fón­ne­ho čís­la, uvie­dol ho­vor­ca Te­le­fó­ni­cy Ralf Opál­ka. Vďa­ka Mpass pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­ko­ná­vať bez­peč­né tran­sak­cie bez to­ho, aby mu­se­li zdie­ľať cit­li­vé dá­ta. Pre­vá­dza­ná su­ma sa im zra­zí z kre­di­tu ale­bo ju pou­ží­va­teľ za­pla­tí pri svo­jom me­sač­nom zúč­to­va­ní. „Služ­bu bu­dú môcť pou­ží­vať všet­ci, kto­rí si ju za­re­gis­tru­jú a ma­jú ne­mec­ké te­le­fón­ne čís­lo," do­dal Opál­ka s tým, že pou­ží­va­te­lia ne­bu­dú mu­sieť byť iba zá­kaz­ník­mi Te­le­fó­ni­cy.

Na od­os­la­nie pe­ňa­zí po­mo­cou Mpass sa pou­ží­va­teľ prih­lá­si do služ­by, za­dá te­le­fón­ne čís­lo, na kto­ré chce pe­nia­ze pre­viesť, spo­lu so su­mou a sprá­vou, kto­rá vy­svet­ľu­je účel plat­by. Pre­vod pe­ňa­zí je úpl­ne bez­plat­ný. Mpass je spo­loč­ný pro­jekt spo­loč­nos­tí O2, Vo­da­fo­ne a Deutsche Te­le­kom. V sep­tem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka Te­le­fó­ni­ca pred­sta­vi­la aj bez­kon­tak­tné plat­by po­mo­cou tech­no­ló­gie NFC. Tech­no­ló­gia NFC však nie je pot­reb­ná na to, aby pou­ží­va­te­lia moh­li vy­ko­ná­vať plat­by me­dzi te­le­fón­mi. „Plat­by po­mo­cou Mpass mož­no vy­ko­ná­vať v ob­cho­doch po ce­lom sve­te, pre­to­že vy­uží­va­me sieť Pay­Pass," do­dal Opál­ka. K Pay­Pas­su je pri­po­je­ných po ce­lom sve­te oko­lo 500 000 ob­cho­dov, z to­ho 100 000 len v Euró­pe.

Pre­vá­dzanie pe­ňa­zí me­dzi te­le­fó­ny za­zna­me­na­lo veľ­ký ús­pech v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách v Af­ri­ke pre ne­dos­ta­toč­nú infra­štruk­tú­ru. V tých­to kra­ji­nách sa väč­ši­na tran­sak­cií vy­ko­ná­va po­mo­cou SMS ale­bo pro­to­ko­lu USSD, kto­rý umož­ňu­je dvojstran­ný pre­nos dát. V Euró­pe sa ok­rem pre­vo­dov pe­ňa­zí me­dzi te­le­fón­mi roz­ši­ru­je hlav­ne NFC. Te­le­fó­ni­ca pred­sta­vi­la v ro­ku 2012 vo Veľ­kej Bri­tá­nii O2 pe­ňa­žen­ku, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je vy­ko­ná­vať bez­kon­tak­tné plat­by po­mo­cou te­le­fó­nov v ob­cho­doch. A Te­le­fó­ni­ca plá­nu­je v blíz­kej bu­dúc­nos­ti za­čať O2 pe­ňa­žen­ku tes­to­vať i v Ne­mec­ku. Pou­ží­va­te­lia v Ne­mec­ku sa bu­dú môcť na tes­to­va­nie O2 pe­ňa­žen­ky bez­plat­ne za­re­gis­tro­vať.

Ope­rá­to­ri pred­pok­la­da­jú, že im mo­bil­né plat­by v bu­dúc­nos­ti bu­dú ge­ne­ro­vať zisk. „Ope­rá­to­ri si uve­do­mu­jú, že mu­sia svoj biz­nis roz­ší­riť mi­mo tra­dič­ných texto­vých správ a ho­vo­rov," po­ve­dal ana­ly­tik CCS In­sight Di­gan­tam Du­rung. V sú­čas­nos­ti sú však mo­bil­né plat­by skôr pros­tried­kom na to, aby sa ope­rá­to­ri zvi­di­teľ­ni­li a zís­ka­li viac lo­jál­nych zá­kaz­ní­kov. Pre­to­že trh s mo­bil­ný­mi plat­ba­mi je re­la­tív­ne mla­dý a ope­rá­to­ri na roz­diel od spo­loč­nos­tí vy­dá­va­jú­cich kre­dit­né kar­ty neúč­tu­jú pop­la­tok za tran­sak­ciu, Gu­rung nep­red­pok­la­dá, že by príj­my z tých­to pla­tieb ma­li v blíz­kej bu­dúc­nos­ti tvo­riť väč­šiu časť príj­mov ope­rá­to­rov.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter