NFC už nie je iba o mobilných platbách. Vedeli ste, na čo všetko sa dá použiť?

nfc_ces_221.jpg Tech­no­ló­gia NFC sa spo­mí­na naj­mä v sú­vis­los­ti s bez­kon­tak­tný­mi plat­ba­mi. Ope­rač­ný sys­tém An­droid však pod­po­ru­je rôz­no­ro­dé vy­uži­tie a No­kiu 920 mô­že­te vďa­ka NFC nap­rík­lad aj bez­drô­to­vo na­bí­jať. V prí­pa­de iP­ho­nu 5 pod­po­ru tech­no­ló­gie NFC ne­náj­de­te, App­le jej ne­ve­rí.

Pred ro­kom bo­li na CES pred­sta­ve­né špe­ciál­ne zá­mky, kto­ré sa da­jú od­om­knúť iba za­ria­de­ním s NFC. Ten­to rok sa pre­zen­to­va­li do­má­ce spot­re­bi­če, audio­tech­ni­ka, fo­toa­pa­rá­ty a ďal­šie za­ria­de­nia s pod­po­rou NFC, kto­rá umož­ňu­je v po­rov­na­ní s iný­mi tech­no­ló­gia­mi, ako je napr. Blue­tooth, jed­no­duch­šie pá­ro­va­nie za­ria­de­ní. Po­čas vý­sta­vy CES bo­la tech­no­ló­gia NFC pre­zen­to­va­ná v nas­le­du­jú­cich sce­ná­roch vy­uži­tia:

- Dis­tri­bú­cia tla­čo­vých správ a vi­zi­tiek. Niek­to­ré spo­loč­nos­ti dis­tri­buu­jú in­for­má­cie di­gi­tál­ne. Nap­rík­lad Sam­sung na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii roz­dá­val ná­ra­mok s NFC, kto­rý ob­sa­ho­val všet­ko pot­reb­né - sta­čí k ne­mu pril­ožiť za­ria­de­nie s NFC a dá­ta si stiah­nuť.

- Rek­lam­né a in­for­mač­né pla­gá­ty. Po­dob­ným spô­so­bom fun­gu­jú aj špe­ciál­ne pla­gá­ty. Tie ma­jú v se­be ulo­že­né dá­ta, ku kto­rým do­ká­žu pris­tu­po­vať iba za­ria­de­nia s NFC. Reš­tau­rá­cie mô­žu ta­kým­to spô­so­bom pre­zen­to­vať svoj je­dál­ny lís­tok, di­vad­lá in­for­mu­jú o sta­ve jed­not­li­vých pred­sta­ve­ní.

- Slú­chad­lá a rep­ro­duk­to­ry. NFC umož­ňu­je jed­no­du­ché spá­ro­va­nie s te­le­fó­nom. Strea­mo­va­nie zvu­ku za­bez­pe­ču­je Blue­tooth.

- Fo­toa­pa­rá­ty. Pa­na­so­nic pre­zen­to­val na CES dvo­ji­cu fo­toa­pa­rá­tov s in­teg­ro­va­nou tech­no­ló­giou NFC. V kom­bi­ná­cii s Wi-Fi ma­jú tie­to za­ria­de­nia po­núk­nuť vzdia­le­ný prís­tup k fo­toa­pa­rá­tu.

- Te­le­ví­zo­ry, di­aľ­ko­vé ov­lá­da­če. Pou­ží­va­teľ si mô­že te­le­fón spá­ro­vať s te­le­ví­zo­rom ale­bo di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom a vy­uží­vať rôz­ne mož­nos­ti ov­lá­da­nia.

- Do­má­ce spot­re­bi­če. Opäť spá­ro­va­nie po­mo­cou rých­le­ho pril­ože­nia te­le­fó­nu k prís­luš­né­mu za­ria­de­niu umož­ní tie­to za­ria­de­nia re­gu­lo­vať a ov­lá­dať aj na di­aľ­ku. Ta­kým­to spô­so­bom bu­de nap­rík­lad mož­né za­pnúť práč­ku ces­tou z prá­ce.

- Po­čí­ta­če. NFC sa bu­de čo­raz viac ob­ja­vo­vať aj v po­čí­ta­čoch. Pou­ží­va­te­lia sa po­mo­cou tej­to tech­no­ló­gie bu­dú môcť prih­lá­siť do sys­té­mu, prí­pad­ne pre­ná­šať sú­bo­ry.

- Auto­mo­bi­ly. Pod­po­ra tech­no­ló­gie NFC, kto­rá umož­ní od­om­knúť auto po­mo­cou te­le­fó­nu, by sa ma­la ob­ja­viť v mo­de­loch Hyun­dai už o dva ro­ky.

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter