3D tlač biotkanív a orgánov

Spo­loč­nosť Or­ga­no­vo Hol­dings spo­lup­ra­cu­je so spo­loč­nos­ťou Auto­desk na vy­tvo­re­ní sof­tvé­ro­vé­ho nás­tro­ja ur­če­né­ho na tvor­bu dá­to­vých pred­lôh pou­ži­teľ­ných pri 3D tla­či bio­lo­gic­ky adek­vát­nych ma­te­riá­lov, me­dzi kto­ré pa­tria ľud­ské tka­ni­vá, ako aj ce­lé or­gá­ny. Vý­tlač­ky ma­jú byť pou­ži­teľ­né v rám­ci me­di­cín­ske­ho vý­sku­mu a na te­ra­peu­tic­ké úče­ly.

novogen_MMX.jpg

Spo­loč­nosť Or­ga­no­vo dis­po­nu­je tech­no­ló­giou umož­ňu­jú­cou tlač tka­nív po­mo­cou jej tla­čiar­ne s ty­po­vým ozna­če­ním No­vo­Gen MMX Bio­prin­ter. Vy­uží­va­né sú bioat­ra­men­ty zlo­že­né z rôz­nych ty­pov ži­vých ľud­ských bu­niek. Tla­čia­reň uk­la­dá tie­to bun­ky do rôz­nych vzo­rov v rám­ci jed­not­li­vých vrs­tiev a uk­la­da­ním vrs­tiev na se­ba po­tom do­ká­že vy­tvá­rať 3D štruk­tú­ry.

Vy­tla­če­ný bio­ma­te­riál mô­že pos­lú­žiť v me­di­cín­skom vý­sku­me a vo vý­sku­me a vý­vo­ji lie­čiv. Vy­ro­be­né tka­ni­vá ale­bo or­gá­ny sa bu­dú dať v bu­dúc­nos­ti pou­ží­vať na te­ra­peu­tic­ké chi­rur­gic­ké a transplan­tač­né úče­ly, keď ich bu­de mož­né pou­žiť ako náh­ra­du poš­ko­de­ných a ne­fun­kčných tka­nív a or­gá­nov pa­cien­tov.

Dá­to­vé pred­lo­hy na tlač bio­ma­te­riá­lov sú mi­mo­riad­ne zlo­ži­té a na prá­cu s ni­mi, za­hŕňa­jú­cu ich vy­tvá­ra­nie, ar­chi­vá­ciu a pou­ží­va­nie pri tla­či, je pot­reb­né sof­tvé­ro­vé vy­ba­ve­nie. Pre­to sa spo­loč­nosť Or­ga­no­vo roz­hod­la spo­jiť s fir­mou Auto­desk s cie­ľom vy­užiť jej skú­se­nos­ti a vy­tvo­riť sof­tvé­ro­vý nás­troj s vy­so­kou mie­rou pou­ži­teľ­nos­ti a fun­kcio­na­li­ty, kto­rý umož­ní sprís­tup­niť tech­no­ló­giu 3D bio­tla­če šir­šej šká­le pou­ží­va­te­ľov.

Video:


Zdroj: Og­ra­no­vo Hol­dings Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter