Mobilná platba cez NFC na Slovensku už realitou

O2 spo­lu s Tat­ra ban­kou pred­sta­vi­li 14. ja­nuá­ra pr­vú mož­nosť mo­bil­nej plat­by na Slo­ven­sku vďa­ka tech­no­ló­gii NFC bez prí­dav­ných za­ria­de­ní (v mi­nu­los­ti exis­to­val obal iCar­te na iP­ho­ne). Ak má­te niek­to­rý z mo­bil­ných te­le­fó­nov s NFC, kto­rý je cer­ti­fi­ko­va­ný spo­loč­nos­ťou Vi­sa (ak­tuál­ne pre Slo­ven­sko Sam­sung Ga­laxy S3 a Sam­sung Ga­laxy Mi­ni 2), mô­že­te sku­toč­ne pla­tiť mo­bi­lom bez to­ho, aby ste ma­li so se­bou pe­ňa­žen­ku.

infografika.png

Na Slo­ven­sku je už dnes v obe­hu vy­še 1 mi­lió­na bez­kon­tak­tných pla­tob­ných ka­riet (43 % z cel­ko­vé­ho množ­stva), pri­čom pou­ží­va­te­lia mô­žu pla­tiť bez­kon­tak­tne v naj­rôz­nej­ších ob­cho­doch, na Slo­ven­sku je viac ako 7000 ter­mi­ná­lov pod­po­ru­jú­cich bez­kon­tak­tnú plat­bu, čo je sko­ro 30 % všet­kých ter­mi­ná­lov. Vi­sa pred­pok­la­dá, že do ro­ku 2020 sa bu­de po­lo­vi­ca tran­sak­cií reali­zo­vať mo­bil­nou me­tó­dou. Dnes pred­sta­vu­jú mo­bil­né plat­by iba 1 % z cel­ko­vých tran­sak­cií. Pre za­ují­ma­vosť, prie­mer­ná vý­ška kla­sic­kej bez­kon­tak­tnej plat­by na Slo­ven­sku je 8,5 eura.

infografika2.png

Slo­ven­sko sa stá­va pr­vou kra­ji­nou v Európ­skej únii, kde mož­no pla­tiť mo­bil­ne a bez­kon­tak­tne bez aké­ho­koľ­vek prí­dav­né­ho za­ria­de­nia k te­le­fó­nu. K bez­kon­tak­tnej mo­bil­nej plat­be je pot­reb­ná špe­ciál­na ap­li­ká­cia O2 Kar­ty v mo­bi­le (dos­tup­ná v Goog­le Play), pod­po­ra NFC v te­le­fó­ne a špe­ciál­na SIM kar­ta. No­vú SIM kar­tu vám bez­plat­ne vy­da­jú v za­tiaľ 50 pre­daj­niach ope­rá­to­ra O2 po Slo­ven­sku. Tat­ra ban­ka si pý­ta pop­la­tok 10 eur za ak­ti­vá­ciu bez­kon­tak­tných mo­bil­ných pla­tieb.

infografika3.png

Bez­kon­tak­tná plat­ba je mož­ná v li­mi­te do 20 eur bez PIN-u, prí­pad­ne s PIN-om bez ob­me­dzenia. Auto­ma­tic­ké plat­by vo vý­ške do 20 eur mož­no zreali­zo­vať max. v ku­mu­la­tív­nej vý­ške 60 eur. Pre prí­pad stra­ty te­le­fó­nu Tat­ra ban­ka pois­ťu­je svo­jich klien­tov, a ak klient ih­neď nah­lá­si svo­ju plat­bu a je­ho mo­bil­ný te­le­fón bu­de ako pe­ňa­žen­ka zneu­ži­tý na plat­by, kde nie je pot­reb­ný PIN kód, Tat­ra ban­ka bu­de su­mu klien­to­vi re­fun­do­vať. Tre­ba to­tiž po­dot­knúť, že auto­ma­tic­ká bez­kon­tak­tná mo­bil­ná plat­ba fun­gu­je aj s vy­pnu­tým a do­kon­ca i vy­bi­tým te­le­fó­nom.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter