Microsoft pracuje na úspornom GPS so spotrebou energie menšou o 99,96 %

GPS-constellation.jpeg Čo vlas­tne spô­so­bu­je ob­rov­skú spot­re­bu ener­gie pri­jí­ma­ča GPS? Na zís­ka­nie po­lo­hy za­ria­de­nia pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie GPS je ne­vyh­nut­né zís­kať úda­je as­poň z troch sa­te­li­tov, no zvy­čaj­ne je ich viac. Pri­jí­mač GPS pot­re­bu­je na­pá­jať svo­ju an­té­nu a neus­tá­le spra­cú­vať sig­nál zo všet­kých sa­te­li­tov, kto­ré vy­sie­la­jú v rých­los­tiach 50 bi­tov za se­kun­du. Za­chy­te­ný sig­nál z via­ce­rých sa­te­li­tov tre­ba de­kó­do­vať, vy­ko­nať vý­poč­ty, vy­kres­liť ma­pu ale­bo od­ov­zdať in­for­má­cie iným ap­li­ká­ciám. To­to všet­ko vy­ža­du­je nep­retr­ži­té vy­uží­va­nie či­pu GPS a pro­ce­so­ra mo­bil­né­ho za­ria­de­nia.

Vý­skum­ným pra­cov­ní­kom v Mic­ro­sof­te sa po­da­ri­lo dra­ma­tic­ky zní­žiť spot­re­bu ener­gie tým, že časť tých­to úko­nov pre­su­nu­li do clou­du. Jie Liu, hlav­ný vý­skum­ník z Mic­ro­soft Re­search, vy­vi­nul spo­lu s je­ho tí­mom sys­tém GPS, kto­rý naz­va­li Cloud-Of­floa­ded GPS (CO-GPS). Ten zbie­ra len naj­dô­le­ži­tej­šie in­for­má­cie z dru­žíc, a to v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­li­se­kúnd. Tie­to dá­ta sa po­tom v kom­bi­ná­cii s ďal­ší­mi in­for­má­cia­mi z ve­rej­ných on-li­ne da­ta­báz vy­uží­va­jú na vý­po­čet pred­chá­dza­jú­ce­ho umies­tne­nia za­ria­de­nia. Spo­je­nie dát a vý­poč­ty po­lo­hy sú pri­tom vy­ko­ná­va­né na vzdia­le­nom server­i. Na po­rov­na­nie, zís­ka­nie zá­klad­nej po­lo­hy smar­tfó­nu pri sú­čas­nej tech­no­ló­gii spot­re­bu­je je­den jou­le ener­gie. Pri pou­ži­tí CO-GPS vám sta­čí len 0,4 mi­li­jou­lu, čo je o 99,96 % me­nej.

Vý­skum­ní­ci ve­ria, že tá­to tech­no­ló­gia pri­ne­sie no­vé mož­nos­ti vy­uži­tia GPS v ap­li­ká­ciách, ako sú nap­rík­lad vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia na zá­kla­de naj­čas­tej­šie jaz­de­ných trás. Aké iné vy­uži­tie a v akej ob­las­ti by mo­hol pod­ľa vás mať CO-GPS?

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter