Čo prinesú procesory Intel Core štvrtej generácie?

intel-procesor-46993_200x200.jpg Ako sa už sta­lo zvy­kom, In­tel v bu­dú­com ro­ku plá­nu­je opäť uviesť no­vú ge­ne­rá­ciu svo­jich mik­rop­ro­ce­so­rov, vy­ví­ja­nú pod kó­do­vým ozna­če­ním Haswell. Za­tiaľ sú však ofi­ciál­ne zná­me len všeo­bec­né in­for­má­cie o no­vej ar­chi­tek­tú­re, kto­rá bu­de ťa­žiť zo sú­čas­né­ho 22 nm vý­rob­né­ho pro­ce­su.

Na roz­diel od sú­čas­nej ar­chi­tek­tú­ry Ivy Brid­ge, kto­rá je len zmen­še­ním San­dy Brid­ge s iba nie­koľ­ký­mi ma­lý­mi zme­na­mi, Haswell sľu­bu­je aj vy­šší vý­kon pri rov­na­kom tak­te, vý­kon­nej­šie gra­fi­ku (poz­ri ďa­lej) a, žiaľ, aj no­vú pä­ti­cu, ozna­čo­va­nú ako soc­ket LGA 1150.

O krok ďa­lej s Haswellom
Ten­to týž­deň sa ob­ja­vil na inter­ne­te aj údaj­ne unik­nu­tý sli­de, kto­rý za­chy­tá­va chys­ta­nú mo­de­lo­vý rad no­vých pro­ce­so­rov Co­re štvr­tej ge­ne­rá­cie. Je­ho zdro­jom je por­tál vr-zo­ne, kto­rý ne­pat­rí me­dzi ne­dô­ve­ry­hod­né, ale aj tak tre­ba brať tie­to neo­fi­ciál­ne in­for­má­cie s re­zer­vou. V kaž­dom prí­pa­de ta­buľ­ka s chys­ta­ný­mi pro­ce­sor­mi ne­vy­ze­rá ne­reál­ne. Za­chy­tá­va kon­krét­ne osem níz­koe­ner­ge­tic­kých mo­de­lov z ra­dov Co­re i5 a Co­re i7 s TDP od 35 do 65 wat­tov a šesť „štan­dar­dných" mo­de­lov s TPD 84 wat­tov.

Je­di­ný dvoj­jad­ro­vý zá­stup­ca je mo­del Co­re i5-4570T so zá­klad­nou frek­ven­ciou 2,9 GHz a 4 MB ca­che. Všet­ky os­tat­né mo­de­ly sú už štvor­jad­ro­vé a dis­po­nu­jú buď 6, ale­bo 8 MB ca­che. Zlep­še­nia by sa ma­la doč­kať aj in­teg­ro­va­ná gra­fic­ká kar­ta, ozna­čo­va­ná ako In­tel HD 4600, kto­rej frek­ven­cia sa má po­hy­bo­vať od 1100 do 1250 MHz pod­ľa mo­de­lu. Ako už je zvy­kom, no­vé pro­ce­so­ry by ma­li byť uve­de­né s od­om­knu­tým ná­so­bi­čom (Co­re i5-4670K a Co­re i7-4770K) a na vý­ber bu­dú tak mo­de­ly s pod­po­rou hy­per-trea­din­gu (t. j. spra­co­va­nie dvoch ap­li­kač­ných vlá­kien jed­ným jad­rom), ako aj bez nej.

Viac už náj­de­te v nas­le­du­jú­cej ta­buľ­ke prev­za­tej z vr-zo­ne.

haswell1.jpg

Pro­ce­so­ry s ar­chi­tek­tú­rou Haswell by ma­li byť pos­led­ný­mi mo­del­mi In­te­lu vy­rá­ba­ný­mi 22 nm tech­no­ló­giou. In­tel už v sú­čas­nos­ti in­ten­zív­ne pra­cu­je na príp­ra­ve 14 nm mo­de­lov, ozna­čo­va­ných ako Broadwell, kto­ré by ma­li byť opäť len zmen­še­ním exis­tu­jú­cej ar­chi­tek­tú­ry.

Zdroj: www.ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter