Nové technológie pomôžu futbalovým rozhodcom pri určovaní regulárnosti gólu. Ktorá je presnejšia?

Fa­nú­ši­ko­via fut­ba­lu si is­te pa­mä­ta­jú zo­pár prí­pa­dov, keď o vý­sled­ku zá­pa­su či aj o ti­tu­le roz­ho­dol gól zís­ka­ný za po­chyb­ných okol­nos­tí. Na za­me­dzenie ta­kých­to kon­tro­ver­zných prí­pa­dov už mno­hí dl­hší čas vo­la­jú po za­ve­de­ní tzv. vi­deo­roz­hod­cu. A zdá sa, že sa blýs­ka na lep­šie ča­sy.

Me­dzi­ná­rod­ná fut­ba­lo­vá fe­de­rá­cia FI­FA v sú­čas­nos­ti tes­tu­je v Ja­pon­sku na dvoch rôz­nych šta­dió­noch hneď dva sys­té­my na kon­tro­lu vstre­le­ných gó­lov. Sys­tém Hawk-Eye (Jas­tra­bie oko), kto­rý sa už vy­uží­va v te­ni­se či kri­ke­te, sa skú­ša na Toyo­ta Sta­dium a GoalRef, vy­vi­nu­tý v ne­mec­kom Fraun­ho­fe­ro­vom in­šti­tú­te, je na­sa­de­ný na šta­dió­ne v Jo­ko­ha­me. Oba sys­té­my už FI­FA schvá­li­la, ale za­tiaľ sa ofi­ciál­ne ne­pou­ži­li.

Sys­tém Jas­tra­bie oko je za­lo­že­ný na sús­ta­ve šies­tich až ôs­mich vy­so­ko­rý­chlos­tných ka­mier, in­šta­lo­va­ných na rôz­nych mies­tach, kto­ré z roz­lič­ných uh­lov sle­du­jú drá­hu lop­ty. Tie vy­tvo­ria nie­koľ­ko sto­viek sní­mok za se­kun­du s cie­ľom zis­tiť, či sa lop­ta dos­ta­la za brán­ko­vú čia­ru ale­bo nie. Vý­hod­né je, že ide o úpl­ne pa­sív­ny sys­tém, kto­rý ni­ja­ko ne­za­sa­hu­je do hra­cie­ho po­ľa.

hawk-eye_kamery.jpg

Nap­ro­ti to­mu sys­tém GoalRef vy­uží­va ume­lo vy­tvo­re­né níz­kof­rek­ven­čné mag­ne­tic­ké po­le - jed­no je vy­tvo­re­né v brán­ko­vis­ku, dru­hé oko­lo lop­ty, v kto­rej je pa­sív­ny elek­tro­nic­ký ob­vod. Vzá­jom­né pô­so­be­nie po­lí sní­ma ciev­ka umies­tne­ná na brán­ke. Vy­hod­no­te­ním zmien v mag­ne­tic­kom po­li mož­no ur­čiť, či lop­ta ce­lým svo­jím ob­je­mom preš­la brán­ko­vou čia­rou, te­da či je gól plat­ný.

goalref.jpg

Na upo­zor­ne­nie roz­hod­cu vy­uží­va GoalRef špe­ciál­ne ho­din­ky, kto­ré v prí­pa­de gó­lu ok­rem zob­ra­ze­nia textu aj vib­ru­jú. V sys­té­me Jas­tra­bie oko je na to pot­reb­ný ope­rá­tor, kto­rý všet­ko sle­du­je. Oba sys­té­my však umož­ňu­jú do­dať vý­sle­dok do jed­nej se­kun­dy.

goalref_hodinky.jpg

Tes­to­va­nie tech­no­ló­gie na MS klu­bov v Ja­pon­sku má po­môcť pri roz­ho­do­va­ní FI­FA o jej na­sa­de­ní na Po­há­ri Kon­fe­de­rá­cie v Bra­zí­lii v mar­ci bu­dú­ce­ho ro­ka. Pred­se­da FI­FA Sepp Blat­ter bol dl­ho pro­ti pou­ži­tiu tech­nológií pri roz­ho­do­va­ní. O ich pot­re­be ho pres­ved­čil až neuz­na­ný re­gu­lár­ny gól stre­do­po­lia­ra Fran­ka Lam­par­da v zá­pa­se An­glic­ka a Ne­mec­ka na MS 2010, kto­rý roz­ho­dol o tom, že An­gli­ča­nia mu­se­li šam­pio­nát opus­tiť.

Za­ve­de­nie tých­to tech­no­ló­gií neov­plyv­ní auto­nó­miu ko­neč­né­ho roz­hod­nu­tia roz­hod­cu, bu­dú sa pou­ží­vať iba ako dopl­nko­vá po­môc­ka. Aj to iba pri ur­čo­va­ní re­gu­lár­nos­ti gó­lu, roz­hod­nu­tia o iných her­ných si­tuáciách, ako sú fau­ly či of­saj­dy, zos­ta­nú na­ďa­lej pl­ne na po­sú­de­ní roz­hod­cov.

Zdroj: dai­ly­mail.co.ukOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter