Vesmír: Sonda MESSENGER objavila na Merkúre organický materiál

sonda-MESSENGER-merkur.jpg Ame­ric­ká ves­mír­na son­da MES­SEN­GER (MEr­cu­ry Sur­fa­ce, Spa­ce EN­vi­ron­ment, GEoche­mis­try and Ran­ging) ob­ja­vi­la na povr­chu Mer­kú­ru prav­de­po­dob­ne or­ga­nic­ký ma­te­riál veľ­mi tma­vej far­by, kto­rý v ten­kej vrstve pok­rý­va ľad v za­tie­ne­ných krá­te­roch pri se­ver­nom pó­le tej­to pla­né­ty. Son­da tým­to ob­ja­vom zá­ro­veň potvr­di­la prí­tom­nosť zmr­znu­tej vo­dy na Mer­kú­re.

Ved­ci pred­pok­la­da­jú, že ľad rov­na­ko ako nez­ná­my ma­te­riál sa dos­ta­li na tú­to pla­né­tu pros­tred­níc­tvom ko­mét ale­bo as­te­roi­dov pred mi­lión­mi ale­bo až stov­ka­mi mi­lió­nov ro­kov. Hmo­ta je pod­ľa od­bor­ní­kov po­dob­ná to­mu, čo už v mi­nu­los­ti po­zo­ro­va­li na as­te­roi­doch a v jad­rách ko­mét. "S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou sa to na Mer­kúr dos­ta­lo pros­tred­níc­tvom ko­mét a as­te­roi­dov, rov­na­ko ako ľad. Nás­led­ne to asi eš­te viac stmav­lo, čo bo­la reak­cia na sil­nú ra­diá­ciu a zvet­rá­va­nie na povr­chu Mer­kú­ru. Prá­ve tma­vá far­ba toh­to ma­te­riá­lu nás prek­va­pi­la a je­di­né vy­svet­le­nie, kto­ré zod­po­ve­dá všet­kým úda­jom je, že ide o or­ga­nic­ký ma­te­riál," uvie­dol Sean So­lo­mon z Co­lum­bia Uni­ver­si­ty, kto­rý je hlav­ným ve­dec­kým pra­cov­ní­kom tej­to mi­sie.

"Ne­má­me pria­my dô­kaz, že ide o or­ga­nic­ký ma­te­riál, ale to­to vy­svet­le­nie ako je­di­né spĺňa všet­ky pod­mien­ky. Mys­lí­me si, že tá­to tma­vá hmo­ta bo­la ne­ja­kým spô­so­bom za­chy­te­ná spo­lu s vo­dou, kto­rá však nes­kôr sub­li­mo­va­la. Nie je to len ne­ja­ká šia­le­ná hypo­té­za a nik­to pre to ne­má lep­šie vy­svet­le­nie," vy­svet­lil Da­vid Pai­ge z Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­ty v Los An­ge­les. Pod­ľa ne­ho mô­že mať ten­to ob­jav vý­znam pri hľa­da­ní mi­mo­zem­ské­ho ži­vo­ta a tak­tiež mô­že od­bor­ní­kom po­môcť lep­šie po­cho­piť, ako vzni­kol ži­vot na Ze­mi. "Je nao­zaj vzru­šu­jú­ce náj­sť vo vnú­tor­nej čas­ti Sl­neč­nej sús­ta­vy mies­to, kde sa na­chá­dza­jú rov­na­ké lát­ky, z kto­rých mož­no vzni­kol ži­vot na Ze­mi. Mô­že nám to po­môcť ob­jas­niť, čo sa v mi­nu­los­ti udia­lo tu na Ze­mi, kde sa už žiad­ne dô­ka­zy ne­za­cho­va­li," do­dal Pai­ge.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter