Hlasové rozhranie zo Siri prichádza do automobilov

chevrolet_siri_3011.jpg Po­mo­cou vir­tuál­ne­ho asis­ten­ta Si­ri bu­de­me môcť ov­lá­dať aj dvo­ji­cu auto­mo­bi­lov znač­ky Chev­ro­let. No­vé mo­de­ly s in­teg­ro­va­nou Si­ri sa na tr­hu ob­ja­via bu­dú­ci rok. Hla­so­vé ov­lá­da­nie bu­de pod­po­ro­vať pí­sa­nie správ, vo­la­nie a ďal­šie fun­kcie.

In­teg­rá­cia vir­tuál­ne­ho asis­ten­ta, kto­rý je sú­čas­ťou ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS v prí­pa­de te­le­fó­nov iP­ho­ne 4S a 5, bu­de pod­po­ro­va­ná v auto­mo­bi­loch Chev­ro­let Spark a So­nic. Tie­to au­tá umož­nia bez­drô­to­vé pre­po­je­nie te­le­fó­nov s iOS a za­bu­do­va­nou fun­kciou Si­ri s in­for­mač­ným sys­té­mom Che­vy My­Link - nás­led­ne bu­de po­mo­cou Si­ri mož­né vy­uží­vať niek­to­ré fun­kcie pria­mo cez in­for­mač­né roz­hra­nie auto­mo­bi­lu.

Pod­ľa Chev­ro­le­tu bu­de Si­ri dos­tup­ná v tzv. Eyes Free re­ži­me. Pou­ží­va­te­lia mô­žu po­mo­cou hla­su ak­ti­vo­vať te­le­fo­ná­ty, pris­tu­po­vať ku ka­len­dá­rom, po­čú­vať a vy­tvá­rať no­vé sprá­vy. Re­žim Eye Free však neu­mož­ní vy­uží­va­nie fun­kcií, kto­ré vy­ža­du­jú zob­ra­ze­nie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča - Si­ri vám tak ne­bu­de schop­ná od­po­ve­dať na kom­plexné otáz­ky. Ďal­šia zme­na je v tom, že ob­ra­zov­ka iP­ho­nu ne­bu­de svie­tiť, aby ne­roz­pty­ľo­va­la šo­fé­ra.

App­le už ten­to rok v jú­ni ozná­mil, že Si­ri sa ob­ja­ví aj v auto­mo­bi­loch. Do­te­raz však ne­bo­lo zná­me, kto­rí vý­rob­co­via tú­to fun­kcio­na­li­tu pri­ne­sú. Chev­ro­let je pr­vá spo­loč­nosť, kto­rá in­teg­rá­ciu Si­ri ozná­mi­la. Si­ri ko­mu­ni­ku­je s auto­mo­bi­lom cez roz­hra­nie Blue­tooth a sú­čas­ťou vo­lan­tu je špe­ciál­ne tla­čid­lo na ak­ti­vá­ciu toh­to vir­tuál­ne­ho asis­ten­ta. Za­tiaľ nie je zná­me, či bu­dú auto­mo­bi­ly pod­po­ro­vať aj iPa­dy so Si­ri.

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter