V USA predstavili najvýkonnejší superpočítač na svete Titan

Ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo ener­ge­ti­ky pred­sta­vi­lo no­vý su­per­po­čí­tač Ti­tan, kto­rý zo­sa­dil z tró­nu do­po­siaľ naj­vý­kon­nej­ší po­čí­tač Sequoia, in­šta­lo­va­ný v Lawren­ce Li­ver­mo­re Na­tio­nal La­bo­ra­to­ry a pos­ta­ve­ný na sys­té­me IBM Blue­Ge­ne/Q. Ti­tan je umies­tne­ný v Oak Rid­ge Na­tio­nal La­bo­ra­to­ry, je vy­bu­do­va­ný na bá­ze sys­té­mu Cray XK7, po­zos­tá­va z 299 008 ja­dier CPU, 18 688 GPU a dis­po­nu­je viac než 700 te­ra­baj­tmi pa­mä­te. Vy­uží­va 16-jad­ro­vé pro­ce­so­ry Op­te­ron od AMD a gra­fic­ké či­py Tes­la K20 od spo­loč­nos­ti nVi­dia. Je­ho vý­kon je 27 pe­taf­lops a za­be­rá plo­chu vo veľ­kos­ti bas­ket­ba­lo­vé­ho ih­ris­ka. Kom­bi­ná­cia GPU a CPU vý­raz­ne zni­žu­je spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie pot­reb­nej na ge­ne­ro­va­nie po­ža­do­va­né­ho vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu. Je­ho ener­ge­tic­ká spot­re­ba sa od­ha­du­je na 9 me­gawat­tov.

superpocitac_titan.jpg

Ti­tan vzni­kol up­gra­dom su­per­po­čí­ta­ča Ja­guar pos­ta­ve­né­ho na sys­té­me Cray XK6, kto­rý bol v jú­ni šies­tym naj­vý­kon­nej­ším su­per­po­čí­ta­čom na sve­te. Na je­ho vy­bu­do­va­nie vy­na­lo­ži­la ame­ric­ká vlá­da asi 100 mi­lió­nov do­lá­rov.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter