DARPA má dvojnohého robota, ktorý s ľahkosťou prekonáva prekážky. Začína už pripomínať Terminátora [video].

DARPA_Pet_Proto.jpg O ro­bo­toch agen­tú­ry DAR­PA, kto­ré pre ňu vy­ví­ja spo­loč­nosť Bos­ton Dy­na­mics, sme vás in­for­mo­va­li už viac­krát. Pet­man, Cheetah či Al­pha Dog sú pro­to­ty­py ro­bo­tov ur­če­ných na pou­ži­tie v ar­má­de (ne­ču­do, veď DAR­PA pat­rí pod Pen­ta­gon), no mô­žu náj­sť up­lat­ne­nie aj v ci­vil­nej sfé­re.

Te­raz pre­bie­ha­jú prá­ce na dvoj­no­hom ro­bo­to­vi At­las. Na naj­nov­šom vi­deu sprís­tup­ne­nom na YouTu­be mô­že­te vi­dieť, čo do­ká­že je­ho pred­chod­ca Pet-Pro­to. Ho­ci ho eš­te is­tí sta­bi­li­zač­né la­no, bez väč­ších prob­lé­mov vy­sko­čí na pre­káž­ku, obí­de ďal­šiu pre­káž­ku a veľ­mi sviž­ne vy­beh­ne po scho­doch. Dr­ží sa vo vzpria­me­nej po­lo­he a pred­vá­dza aj is­té „auto­nóm­ne roz­ho­do­va­nie".

Video:


Di­vá­ko­vi sa pri­tom nev­do­jak vy­no­rí v mys­li pos­ta­va Ter­mi­ná­to­ra a už sa ani nez­dá ta­ká ne­reál­na. Kto­vie, čo vý­voj ro­bo­ti­ky pri­ne­sie v nas­le­du­jú­com de­sať­ro­čí…

Zdroj: cbsnews.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter