Nová technológia možno pomôže poraziť Moorov zákon

ibm_trubky_2810.jpg Moo­rov zá­kon ho­vo­rí, že po­čet tran­zis­to­rov v po­čí­ta­čo­vom či­pe sa zdvoj­ná­so­bí kaž­dých 18 me­sia­cov. Ten­to zá­kon sa vý­raz­ne pod­pí­sal pod tech­no­lo­gic­ký roz­voj mo­der­ných po­čí­ta­čov a te­le­fó­nov a bol prav­di­vý po­čas pos­led­ných šty­roch de­kád. Moo­rov zá­kon však nie je zá­kon v pra­vom zmys­le slo­va, ide skôr o pred­po­veď, kto­rá sa skôr či nes­kôr sta­ne nep­rav­di­vou. Prob­lé­mom je veľ­kosť tran­zis­to­rov, kto­rá sa neus­tá­le prib­li­žu­je k fy­zi­kál­nym li­mi­tom pou­ži­tej vý­rob­nej tech­no­ló­gie. Pro­ce­sor Ivy Brid­ge sa vy­rá­ba 22-na­no­met­ro­vou tech­no­ló­giou a In­tel oča­ká­va, že jej li­mit je 5 na­no­met­rov.

IBM však pra­cu­je s no­vou tech­no­ló­giou uh­lí­ko­vej na­not­ru­bi­ce, kto­rá by moh­la si­tuáciu zme­niť. V rám­ci ne­dáv­ne­ho vý­sku­mu sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť na­not­ru­bi­cu s 10 000 tran­zis­tor­mi. Op­ro­ti mi­liar­dám tran­zis­to­rov, kto­ré sa na­chá­dza­jú v dneš­ných kre­mí­ko­vých za­ria­de­niach, je to po­mer­ne ma­lé čís­lo, ale dô­le­ži­tosť toh­to poz­nat­ku spo­čí­va v pou­ká­za­ní na fun­kčnosť no­vej tech­no­ló­gie. IBM to­tiž vy­tvo­ri­lo tú­to tru­bi­cu po­mo­cou kla­sic­ké­ho spô­so­bu, ako sa pra­cu­je s kre­mí­kom, pri­čom vý­sle­dok do­sa­hu­je vlas­tnos­ti pot­reb­né na pou­ži­tie v praxi.

Vďa­ka to­mu by moh­lo byť mož­né vy­me­niť tech­no­ló­giu bez nut­nos­ti zme­ny vý­rob­né­ho pro­ce­su. Kaž­dá uh­lí­ko­vá na­not­ru­bi­ca je hru­bá ako je­den atóm a má tvar cy­lin­dra. Elek­tri­nu však do­ká­že viesť lep­šie ako kre­mík, má per­fekt­ný tvar, aby fun­go­va­la ako tran­zis­tor, a hlav­ne je v po­rov­na­ní s kre­mí­kom men­šia.

Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter