Apple si dal patentovať ohybný displej

App­le po­dal mi­nu­lý týž­deň nie­koľ­ko pa­ten­to­vých prih­lá­šok, kto­ré naz­na­ču­jú, akým sme­rom sa bu­de po­be­rať vý­voj iP­ho­nu a iPa­du. Za­me­ria­va­jú sa pre­dov­šet­kým na zdo­ko­na­le­nie fun­kcií fo­toa­pa­rá­tu a zlep­še­nie pou­ží­va­teľ­ských inter­ak­cií pri za­dá­va­ní rôz­nych pa­ra­met­rov ob­ra­zo­vých filtrov, ale aj na ohyb­né dis­ple­je.

Sprie­vod­né ilus­trá­cie uka­zu­jú, ako by pou­ží­va­teľ pra­co­val s fo­toa­pa­rá­tom po­mo­cou do­ty­ko­vých gest.

apple_camera.jpg

V ďal­šej prih­láš­ke sa pí­še o „elek­tro­nic­kých za­ria­de­niach s flexibil­ný­mi dis­plej­mi". App­le opi­su­je aj spô­sob umies­tne­nia rep­ro­duk­to­ra a mik­ro­fó­nu pod dis­ple­jom. Vir­tuál­na klá­ves­ni­ca má byť up­ra­ve­ná tak, aby moh­la pra­co­vať s kon­vexným i kon­káv­nym dis­ple­jom.

Pod ohyb­ným dis­ple­jom má byť umies­tne­né po­le pie­zoe­lek­tric­kých ob­vo­dov, kto­ré sa bu­dú ohý­bať s dis­ple­jom. Vznik­ne tak do­ko­na­le hlad­ký povrch na plas­tic­ké zob­ra­zo­va­nie pri mi­ni­mál­nej hrúb­ke ob­ra­zov­ky. Pod ob­ra­zov­kou bu­de la­se­ro­vý mik­ro­fón, cit­li­vý sen­zor, kto­rý za­chy­tí zvu­ko­vé vib­rá­cie. Mož­no sa tak zba­viť tra­dič­ných mik­ro­fó­no­vých di­erok.

iPhone_flex_display.jpg

Dis­plej bu­de mať aj fun­kciu dy­na­mic­ké­ho rep­ro­duk­to­ra, kto­rý mô­že mať subwoofe­ry, vý­ško­vé či stre­do­vé rep­ro­duk­to­ry atď., to všet­ko za­bu­do­va­né do dis­ple­ja.

Zdroj: news.cnet.com
news.cnet.com
unwired­view.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter