4G siete neposkytujú v praxi rýchlosť, akú sľubujú

4g-technology.jpg Ho­ci mo­bil­ný svet v sú­čas­nos­ti za­ží­va in­ten­zív­ny pre­chod od 3G sie­tí k no­vej ge­ne­rá­cii 4G sie­tí (LTE), aj na­priek „pa­pie­ro­vo" at­rak­tív­nym pa­ra­met­rom tá­to tech­no­ló­gia ne­po­nú­ka čas­to to, čo sľu­bu­je. Vzhľa­dom na to, že aj slo­ven­skí ope­rá­to­ri už pos­tup­ne od­ha­ľu­jú svo­je plá­ny so 4G sie­ťa­mi, po­zrie­me sa na to, aké skú­se­nos­ti ma­jú pou­ží­va­te­lia v USA.

Veľ­kí do­dá­va­te­lia 4G tech­no­ló­gií ho­vo­ria o pre­no­so­vých rých­los­tiach až 100 Mb/s a o vý­raz­ných ná­ras­toch prie­pus­tnos­ti a pok­le­se la­ten­cie. Ale to je teo­re­tic­ká naj­vyš­šia rých­losť, kto­rú sa vám v praxi ne­po­da­rí nik­dy do­siah­nuť. Ak má­te nao­zaj šťas­tie a ste na mies­te s veľ­mi kva­lit­ným pok­ry­tím, dos­ta­ne­te sa pri downloa­de na rých­losť 30 Mb/s (v pre­poč­te asi 3,75 MB/s). Naj­čas­tej­šie sa však pod­ľa pries­ku­mu Key­no­te Com­pe­ti­ti­ve Re­search stret­ne­te s rých­los­ťou sťa­ho­va­nia oko­lo 10 Mb/s, čo je už vý­raz­ne me­nej, než tvr­dia sľu­by ope­rá­to­rov a do­dá­va­te­ľov 4G tech­no­ló­gií. Nao­pak, up­load bý­va v prí­pa­de 4G sie­tí po­mer­ne sluš­ný a čas­to pre­sa­hu­je aj rých­losť downloa­du, ale pa­ra­doxom je, že dr­vi­vá väč­ši­na dát na mo­bil­ných prís­tro­joch (ur­če­ných naj­mä na kon­zu­mo­va­nie ob­sa­hu) pri­chá­dza prá­ve sme­rom k pou­ží­va­te­ľo­vi, a nie od ne­ho.

Pou­ží­va­te­lia sú zo 4G sie­tí skla­ma­ní

Pries­kum vy­ko­na­ný me­dzi 5000 ame­ric­ký­mi pou­ží­va­teľ­mi smar­tfó­nov a tab­le­tov potvr­dzu­je, že vý­sled­ky zvy­čaj­ne nespl­nia oča­ká­va­nia. Naj­mä prá­ve mo­bil­né prís­tro­je pri­ná­ša­jú aj pri „rých­lom" 4G pri­po­je­ní po­mer­ne neus­po­ko­ji­vé vý­sled­ky, kto­ré sa op­ro­ti 3G ra­di­kál­ne ne­lí­šia. Pries­kum key­no­te tiež upo­zor­ňu­je na veľ­kú prie­pasť me­dzi tým, ako ras­tú po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov a aké sú reál­ne rých­los­ti, kto­ré mož­no do­siah­nuť.

Dve tre­ti­ny pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov vo vy­ko­na­nom pries­ku­me aj na­priek prok­la­mo­va­nej rých­los­ti vy­jad­ru­jú nes­po­koj­nosť s po­ma­lým nah­rá­va­ním webo­vých strá­nok pri 4G pri­po­je­ní. Zhru­ba po­lo­vi­ca si po­tom sťa­žu­je na to, že webo­vé strán­ky nie sú op­ti­ma­li­zo­va­né na zob­ra­zo­va­nie na smar­tfó­noch. Až 64 % opý­ta­ných by oce­ni­lo, ke­by sa webo­vá strán­ka nah­ra­la do šty­roch se­kúnd, a 82 % by chce­lo, aby ​​sa im zob­ra­zi­la as­poň do pia­tich se­kúnd.

Po­dob­né je to aj s pou­ží­va­teľ­mi tab­le­tov, kde 60 % z opý­ta­ných oča­ká­va zob­ra­ze­nie webo­vej strán­ky do me­nej ako troch se­kúnd. No tak­mer žiad­ny z väč­ších webov v praxi ten­to vý­sle­dok nep­ri­ná­ša a do­by nah­rá­va­nia sú znač­ne dlh­šie.

Na vi­ne nie je len sa­ma 4G tech­no­ló­gia

Kde je te­da prob­lém ok­rem to­ho, že za­tiaľ stá­le ne­do­chá­dza k op­ti­ma­li­zá­cii pre mo­bil­né prís­tro­je, ho­ci sa na ne pre­sú­va ťa­žis­ko zá­uj­mu pou­ží­va­te­ľov?
Po pr­vé tre­ba po­čí­tať s tým, že cel­ko­vá pre­no­so­vá ka­pa­ci­ta 4G sie­te sa roz­de­ľu­je me­dzi ak­tuál­ne pri­po­je­ných pou­ží­va­te­ľov. Nap­rík­lad ame­ric­kí ope­rá­to­ri Ve­ri­zon a AT&T pou­ží­va­jú tech­no­ló­gie, kto­ré ma­jú za­bez­pe­čiť, aby sa kaž­dé­mu z pou­ží­va­te­ľov dos­tal je­ho „prís­luš­ný di­el" z dos­tup­nej šír­ky pás­ma a aby ne­bol nik­to ok­la­ma­ný. Ten­to di­el však zďa­le­ka ne­mu­sí zod­po­ve­dať to­mu, čo tvr­dia mar­ke­tin­go­vé ma­te­riá­ly, kto­ré od ope­rá­to­rov dos­ta­ne­te pri pod­pi­se zmlu­vy.

Ur­či­tú vi­nu ne­sie aj pro­to­kol HTTP. Na zob­ra­ze­nie jed­nej webo­vej strán­ky mu­sí pro­to­kol HTTP vy­tvo­riť v prie­me­re šesť rôz­nych pri­po­je­ní na­raz a to is­tý čas tr­vá. Prob­lém je te­da skôr v nad­vä­zo­va­ní spo­je­nia a ča­ka­ní na od­po­veď (te­da la­ten­cii) ako v reál­nom pre­no­se dát.

Pod­ľa do­te­raj­ších zis­te­ní po­tom už pri rých­los­tiach nad 4 Mb/s ne­do­chá­dza pri nah­rá­va­ní strá­nok oby­čaj­ne k žiad­ne­mu vý­raz­né­mu zrý­chle­niu nah­rá­va­nia. Naj­mä v prí­pa­de texto­vých strá­nok ale­bo strá­nok ob­sa­hu­jú­cich Ja­vaS­cript. Nao­pak, vy­ššia pre­no­so­vá rých­losť sa ty­pic­ky priaz­ni­vo pre­ja­ví na weboch, kto­ré ma­jú ve­ľa mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu a ob­sa­hu­jú veľ­ké dá­to­vé sú­bo­ry (ty­pic­ky ob­ráz­ky), kto­ré sa mô­žu nah­rať rých­lej­šie a bez nut­nos­ti vy­tvá­ra­nia no­vých spo­je­ní.

Ur­či­tým rie­še­ním by mo­hol byť pro­to­kol SPDY, kto­rý vy­vi­nul Goog­le ako nás­tup­cu pro­to­ko­lu HTTP. Ten je ove­ľa efek­tív­nej­šie pri prá­ci s pro­to­ko­lom TCP, pre­to­že do­ká­že na jed­nom ka­ná­li prek­la­dať po­žia­dav­ky v jed­nom „fron­te", za­tiaľ čo HTTP je schop­ný v rám­ci jed­né­ho ka­ná­la ko­mu­ni­ko­vať vždy len jed­nu po­žia­dav­ku. SPDY vďa­ka to­mu ta­kis­to až šes­ťná­sob­ne zni­žu­je la­ten­ciu a klient so server­om zby­toč­ne ne­már­nia čas vý­me­nou po­žia­da­viek na dá­ta a od­po­ve­ďa­mi na tie­to po­žia­dav­ky. V praxi sa po­tom uka­zu­je, že mo­bil­ní pou­ží­va­te­lia za­zna­me­ná­va­jú s tým­to pro­to­ko­lom zrý­chle­nie o 28 až 55 %. No je­ho vy­uži­tie os­tá­va skôr mi­no­rit­né, čo je pa­ra­dox vzhľa­dom na to, ako vý­znam mo­bil­ných prís­tro­jov v prak­tic­kom vy­uži­tí dnes na­ras­tá.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter