3D tlač vraj zvládne domy aj hrady z piesku

3dprinting.jpg Ved­ci by po­mo­cou tla­če vrstvy po vrstve chce­li bu­do­vať mú­ry, kto­ré ne­mu­sia byť kol­mé, ale ma­jú skôr ľu­bo­voľ­ný tvar.

Vý­skum­ní­ci z ka­ta­lán­ske­ho In­sti­tu­te for Ad­van­ced Ar­chi­tec­tu­re priš­li s no­vou tech­no­ló­giou na 3D tlač. Ich tla­čia­reň má po­do­bu aké­ho­si ro­bo­tic­ké­ho ra­me­na, om­no­ho ino­va­tív­nej­šie je však pou­ži­tý ma­te­riál: pie­sok.

Pres­nej­šie po­ve­da­né, tla­čí sa zo zme­si pies­ku s vo­dou a spo­ji­vom ty­pu váp­na ale­bo ce­men­tu, t.j. s ma­te­riál­mi bež­ne pou­ží­va­ný­mi v sta­veb­níc­tve. Ved­ci by tak­to po­mo­cou tla­če vrstvy po vrstve chce­li bu­do­vať mú­ry, kto­ré ne­bu­dú ne­vyh­nut­ne kol­mé, ale mô­žu mať skôr ľu­bo­voľ­ný tvar. Pod­ľa ich pred­stáv by po­tom do­my moh­li byť „me­nej pra­vouh­lé", po­dob­nej­šie ži­vej prí­ro­de, ska­lám, ka­me­ňom či stro­mom - ale­bo so­chám. Kaž­dý by si mo­hol jed­no­du­cho navr­hnúť bu­do­vu sám, ar­chi­tek­tú­ra by bo­la ove­ľa je­di­neč­nej­šia, me­nej uni­for­mná.

Dru­há mož­nosť je me­nej re­vo­luč­ná, ale za­to asi ľah­šie up­lat­ni­teľ­ná v praxi. Pre­to­že tá­to me­tó­da vy­tvo­re­nia stav­by má byť veľ­mi rých­la, moh­li by sa tak­to bu­do­vať pot­reb­né pre­chod­né oby­dlia v mies­tach pos­tih­nu­tých prí­rod­nou ka­tas­tro­fou.

Sa­moz­rej­me, zos­tá­va drob­nosť: za­bez­pe­čiť, aby vše­li­ja­ké „vy­tla­če­né so­chy" bo­li vô­bec sta­bil­né. Os­tat­ne ani auto­ri vý­sku­mu sa za­tiaľ neod­va­žu­jú vy­tvá­rať tým­to spô­so­bom všet­ky nos­né mú­ry bu­dov. No ani tu by ne­mu­se­la byť nep­re­ko­na­teľ­ná pre­káž­ka; sta­bi­li­ta/pev­nosť ob­jek­tov z 3D tla­čiar­ní je všeo­bec­ný prob­lém, tak­že aj na tom sa už pra­cu­je. Na Pur­due Uni­ver­si­ty vzni­ká sof­tvér, kto­rý by bol schop­ný spra­cú­vať návr­hy 3D tla­če a od­ha­do­vať, kde by mo­hol byť prob­lém s ich pev­nos­ťou. Nás­led­ne sa sof­tvér po­kú­si navr­hnúť úp­ra­vy: po­sil­ne­nie nos­ných pr­vkov ale­bo, nao­pak, od­ľah­če­nie ma­te­riá­lu nad ni­mi. Do du­tých pries­to­rov mož­no vkla­dať aj pod­per­né le­še­nia. Ve­dú­ci tí­mu Bed­rich Be­nes uvie­dol, že ho in­špi­ro­va­la pre­dov­šet­kým „zoo" z rôz­nych fi­gú­rok vy­tla­če­ných na 3D tla­čiar­ni, kto­ré má na sto­le a pos­tup­ne sa lá­mu. Na pro­jek­te sa po­die­ľa­jú aj la­bo­ra­tó­riá Ad­van­ced Tech­no­lo­gy Labs spo­loč­nos­ti Ado­be.

Poz­nám­ky:

- Ako kto­si po­dot­kol v dis­ku­sii na Phys.org, sys­tém pra­cu­jú­ci len s pies­kom a vo­dou by moh­li nap­rík­lad vy­uží­vať aj de­ti na plá­ži na sta­va­nie hra­dov. Pek­ná pred­sta­va, však?
- Tva­ry do­mov sú však dnes ob­me­dze­né aj tým, čo je sta­vi­teľ­mi po­vo­le­né a schvá­le­né, na tom sot­va nie­čo zme­ní aj tá naj­lep­šia 3D tla­čia­reň...

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter