AlphaDog6reduced.jpg

Robotický „pes“ Alpha Dog zvládne aj náročný terén a udrží sa na nohách, aj keď ho sotíte

Pred is­tým ča­som sme vás in­for­mo­va­li o štvor­no­hom ro­bo­to­vi spo­loč­nos­ti Bos­ton Dy­na­mics, kto­rý zvlá­dol beh rých­los­ťou 29 km/h. Me­dzi­ča­som už Cheetah, zdo­ko­na­ľo­va­ný v spo­lup­rá­ci s agen­tú­rou DAR­PA, do­sia­hol no­vý rých­lost­ný re­kord 45,5 km/h. No v tých­to dňoch DAR­PA a Bos­ton Dy­na­mics pred­sta­vi­li ďal­ší za­ují­ma­vý vý­tvor. Ro­bot Al­pha Dog, tech­nic­ky zná­mej­ší pod ozna­če­ním LS3 (Leg­ged Squad Sup­port Sys­tem), je navr­hnu­tý ako „vy­so­ko mo­bil­ný po­loauto­nóm­ny ro­bot", ur­če­ný naj­mä na prep­ra­vu nák­la­dov. 


Aj keď pod­ľa náz­vu by ro­bot mal pri­po­mí­nať psa, veľ­kos­ťou skôr pri­po­mí­na mu­li­cu ale­bo ko­ňa. Une­sie nák­lad s hmot­nos­ťou 180 kg do vzdia­le­nos­ti 32 km bez dopl­ne­nia pa­li­va. Vý­ra­zom po­loauto­nóm­ny sa naz­na­ču­je sku­toč­nosť, že LS3 mô­že byť nap­rog­ra­mo­va­ný po­mo­cou sú­rad­níc GPS a na mies­to ur­če­nia sa dos­ta­ne sám vďa­ka vsta­va­nej sa­te­lit­nej na­vi­gá­cii. Nie je sí­ce ta­ký sviž­ný ako Cheetah, po­hy­bu­je sa len rých­los­ťou 8 km/h, ale zvlád­ne aj ná­roč­ný čle­ni­tý te­rén. Pri be­hu po rov­nom povr­chu mô­že do­siah­nuť rých­losť 11 km/h. Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať, kam až do­tiah­nu je­ho vý­voj in­ži­nie­ri z Bos­ton Dy­na­mics, dú­faj­me, že vi­de­li všet­ky di­ely Ter­mi­ná­to­ra.

Vi­deo:

Video:


Zdroj: cnet.com.auOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter