sound-1.jpg

Nový zvukový štandard Opus má nahradiť MP3

Opus je no­vý zvu­ko­vý ko­dek, kto­rý bol ra­ti­fi­ko­va­ný ako štan­dard or­ga­ni­zá­ciou Inter­net En­gi­nee­ring Task For­ce (IETF). Mal by nah­ra­diť do­te­raj­šiu audio­kom­pre­siu na inter­ne­te. Ide o úpl­ný open sour­ce ko­dek, vy­užiť ho te­da mô­že kaž­dý a v akej­koľ­vek ap­li­ká­cii. Je vý­sled­kom spo­lup­rá­ce mno­hých or­ga­ni­zá­cií, ok­rem IETF sa na ňom po­die­ľa­li aj Mo­zil­la, Mic­ro­soft (cez Sky­pe). Xiph.org, Broad­com, Oc­ta­sic a Goog­le. Je vy­bu­do­va­ný na for­má­toch Silk (vy­vi­nul ho Sky­pe v ro­ku 2009) a Celt (vy­vi­nul ho Xiph.org Foun­da­tion). Opus je bez­stra­to­vý for­mát, pra­cu­je s kon­štan­tným aj va­ria­bil­ným dá­to­vým to­kom od 6 do 512 kb/s, má níz­ku la­ten­ciu, pod­po­ru­je fra­me si­ze od 2,5 do 60 ms, frek­ven­cie od 8 do 48 kHz a až 255 ka­ná­lov. Je pri­már­ne navr­hnu­tý na pou­ži­tie v inter­ak­tív­nych ap­li­ká­ciách na inter­ne­te vrá­ta­ne VoIP a te­le­kon­fe­ren­cií, ale ho­dí sa aj na on-li­ne strea­mo­va­nie či ar­chi­vá­ciu hud­by. Pod­ľa tes­tov sľu­bu­je lep­šiu kva­li­tu ako MP3, HE-AAC a Vor­bis. Po­nú­ka zvuk zod­po­ve­da­jú­ci hu­dob­né­mu CD (aj ste­reo).

opus_graf.jpg

Opus je zá­kla­dom roz­hra­nia WebRTC, čo je skrat­ka pre webo­vú ko­mu­ni­ká­ciu v reál­nom ča­se, te­da audio- aj vi­deo­ho­vo­ry. Na ňom bu­de sta­vať svo­je vi­deo­ho­vo­ry aj Goog­le a v bu­dúc­nos­ti aj Sky­pe. Mo­zil­la ozná­mi­la, že plá­nu­je za­bu­do­vať pl­nú pod­po­ru pre WebRTC do Fi­re­foxu 18, kto­rý by mal byť uve­de­ný v ja­nuá­ri bu­dú­ce­ho ro­ka. Pod­po­ro­vať ho ma­jú aj Chro­me a Ope­ra.

Ďal­šie in­for­má­cie o no­vom ko­de­ku, do­ku­men­tá­ciu i tes­to­va­cie sú­bo­ry mož­no náj­sť na strán­ke opus-co­dec.org 

Zdroj: news.sof­tpe­dia.com, xiph.orgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter