Sociálna sieť changers.com vstupuje do Európy – ponúka solárne nabíjanie mobilných zariadení

Znač­ka chan­gers.com vám mož­no ve­ľa ne­po­vie. Ozna­ču­je so­ciál­nu sieť veľ­mi po­dob­nú Fa­ce­boo­ku, ale aj súp­ra­vu na na­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní po­mo­cou so­lár­nej ener­gie. Sprá­vy o so­lár­nom pa­ne­li Ma­ros­hi sa ob­ja­vi­li na inter­ne­te už kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka. Na ame­ric­ký trh sa dos­tal v ok­tób­ri, ho­ci spo­loč­nosť pa­ra­doxne vznik­la v ro­ku 2010 v Berlí­ne, kde má aj síd­lo. No te­raz sa znač­ka chce pre­sa­diť aj na európ­skom tr­hu a mi­nu­lý me­siac na po­du­ja­tí Cam­pus Par­ty a v tých­to dňoch na vý­sta­ve IFA 2012 v Berlí­ne spo­loč­nosť pred­sta­vi­la svo­je pro­duk­ty. So­lár­ny pa­nel Ma­ros­hi je ohyb­ný, má hrúb­ku asi 2 mm a hmot­nosť 105 gra­mov. Je vy­ba­ve­ný prí­sav­ka­mi, kto­rý­mi ho ľah­ko pri­pev­ní­te napr. na ok­no, ale aj na plec­niak. Maximál­ny vý­kon sú 4 wat­ty pri na­pä­tí 16,5 V a prú­de 0,24 A. K pa­ne­lu pat­rí aj aku­mu­lá­tor s nez­vy­čaj­ným náz­vom Kal­huoh­fum­mi s ka­pa­ci­tou 4400 mAh (16 Wh). Umož­ňu­je na­bí­jať mo­bil­né za­ria­de­nia s maximál­nym od­be­rom 1,2 A pri na­pä­tí 5 V. Ce­lá súp­ra­va sto­jí 119 eur, sa­mot­ný pa­nel mož­no kú­piť za 59 eur.

changers_solarna_nabijacka.jpg

A ako to sú­vi­sí so so­ciál­nou sie­ťou? Tu sa pou­ží­va­te­ľom za­po­čí­ta kaž­dé eko­lo­gic­ké na­bí­ja­nie a vy­čís­li sa hmot­nosť ne­vyp­ro­du­ko­va­né­ho CO2. O svo­je ús­pe­chy sa mô­že­te po­de­liť s pria­teľ­mi a za so­lár­ne na­bí­ja­nie zís­ka­va­te aj bo­dy, za kto­ré si mô­že­te nap­rík­lad kú­piť ká­vu v ka­viar­ni Fair-tra­de či po­ži­čať auto v rám­ci sys­té­mu Car pool.

Zdroj: cam­pus-par­ty.eu
chan­gers.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter