Tactus predstavil „dynamický“ dotykový displej

Pí­sa­nie na dis­ple­ji po­mo­cou sof­tvé­ro­vej klá­ves­ni­ce nie je už žiad­na no­vin­ka. Nie je to ani prá­ve naj­rý­chlej­ší a naj­po­hodl­nej­ší spô­sob pí­sa­nia, a pre­to tí, kto­rí ve­ľa pí­šu, dá­va­jú mož­no pred­nosť te­le­fó­nom s har­dvé­ro­vý­mi klá­ves­ni­ca­mi QWER­TY. Hlav­ný dô­vod je naj­mä hma­to­vý vnem pri stla­če­ní klá­ve­sov. V sú­čas­nos­ti sa však vý­rob­co­via orien­tu­jú na vý­ro­bu te­le­fó­nov s kla­sic­kou konštruk­ciou a smar­tfó­ny s pl­no­hod­not­nou klá­ves­ni­cou QWER­TY sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. No spo­loč­nosť Tac­tus vy­naš­la tech­no­ló­giu, kto­rá by ten­to stav moh­la zvrá­tiť.

Tactus.jpg

Čo by ste po­ve­da­li na fy­zic­kú klá­ves­ni­cu pria­mo na dis­ple­ji váš­ho te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu? No­vá tech­no­ló­gia spo­loč­nos­ti Tac­tus umož­ní na dis­ple­ji vy­tvo­riť aký­koľ­vek út­var vy­stu­pu­jú­ci nad je­ho povrch. Vy­uží­va na to tzv. mik­rof­luid­nú tech­no­ló­giu s tran­spa­ren­tnou kva­pa­li­nou uzav­re­tou vnút­ri pred­de­fi­no­va­ných ka­ná­li­kov - jej ak­ti­vo­va­ním dôj­de k zdvih­nu­tiu ale­bo zní­že­niu povr­chu, pod kto­rým je umies­tne­ná. Ten­to pro­ces tr­vá maximál­ne nie­koľ­ko se­kúnd.

Dis­plej spo­loč­nos­ti Tac­tus umož­ňu­je za­tiaľ vy­tvá­ra­nie út­va­rov len v pres­ne de­fi­no­va­ných mies­tach - nap­rík­lad v tva­re klá­ves­ni­ce QWER­TY. Do bu­dúc­nos­ti ju však plá­nu­je tím in­ži­nie­rov up­ra­viť tak, aby umož­ňo­va­la lep­šiu kon­tro­lu nad tým, kde povrch dis­ple­ja vy­stú­pi. Tac­tus tvr­dí, že tech­no­ló­gia by sa na trh moh­la dos­tať už do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka.


Zdroj: Mo­jAn­droid.sk

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter