ARM do konca tohto roka spustí výrobu 20 nm procesorov

ARM_processor.jpg No­vý vý­rob­ný pro­ces má pris­pieť k dl­hšej vý­dr­ži ba­té­rií v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch a tab­le­toch.

„Ce­lé od­vet­vie bu­de prip­ra­ve­né na pre­chod na ďal­šiu ge­ne­rá­ciu vo chví­li, keď to bu­de eko­no­mic­ky vý­hod­né a tech­no­lo­gic­ky do­siah­nu­teľ­né," po­ve­dal Si­mon Se­gars, ge­ne­rál­ny ma­na­žér di­ví­zie pro­ce­so­rov a du­šev­né­ho vlas­tníc­tva v spo­loč­nos­ti ARM, re­por­té­rom pri príl­eži­tos­ti ot­vo­re­nia veľtr­hu Com­pu­tex, kto­rý sa ten­to týž­deň ko­ná v Tai­pei.

Na­no­met­ric­ká mier­ka vy­po­ve­dá o roz­me­roch ob­vo­dov umies­tne­ných v je­di­nom či­pe. Kaž­dý no­vý vý­rob­ný pro­ces umož­ňu­je vy­tvá­rať pro­ce­so­ry s men­ší­mi, ener­ge­tic­ky ús­por­nej­ší­mi tran­zis­tor­mi, čo má po­zi­tív­ny vplyv naj­mä na vý­drž ba­té­rie a vý­kon mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Spo­loč­nosť ARM svo­je či­py sa­ma ne­vy­rá­ba. Li­cen­cie na ich konštruk­ciu pre­dá­va iným vý­rob­com, me­dzi kto­rých pa­tria pre­dov­šet­kým Qual­comm, Texas Instru­ments a nVi­dia. Tí po­tom naj­čas­tej­šie vy­uží­va­jú služ­by taiwan­skej spo­loč­nos­ti TSMC, kto­rá je naj­väč­ším vý­rob­com po­lo­vo­di­čo­vých sú­čias­tok na sve­te.

TSMC však v pos­led­nom ča­se zá­pa­sí s kri­tic­kým ne­dos­tat­kom vý­rob­ných ka­pa­cít. Na­pos­le­dy sa na zlú si­tuáciu sťa­žo­val Qual­comm, kto­ré­mu chý­ba veľ­ké množ­stvo ob­jed­na­ných pro­ce­so­rov Snap­dra­gon S4, pou­ží­va­ných nap­rík­lad v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch od HTC či tab­le­toch od Le­no­va. Spo­loč­nosť TSMC zrej­me pre­ce­ni­la svo­je mož­nos­ti a všet­kým ne­zos­tá­va nič iné ako si poč­kať, až nich prí­de rad.

Aj z toh­to dô­vo­du sa plá­ny ARM-u na vý­ro­bu 20 nm pro­ce­so­rov zda­jú preh­na­ne op­ti­mis­tic­ké. „Prob­lém 28 nm či­pov je však spo­je­ný s krát­ko­do­bým ne­dos­tat­kom vý­rob­ných ka­pa­cít, ne­má tech­no­lo­gic­ké prí­či­ny. Cie­le ARM-u sú te­da realis­tic­ké," mys­lí si Dan Nys­tedt, vice­pre­zi­dent a ve­dú­ci vý­sku­mu v TriO­rient In­ves­tments na Taiwane. Pre­chod na no­vý vý­rob­ný pro­ces však roz­hod­ne nie je jed­no­du­chá zá­le­ži­tosť, tak­že prí­pad­né ones­ko­re­nia sa be­rú ako sa­moz­rej­mosť.

Toh­to­roč­ný roč­ník veľtr­hu Com­pu­tex by mal byť pre ARM veľ­kou uda­los­ťou. Vďa­čiť za to mô­že pre­dov­šet­kým Mic­ro­sof­tu, kto­rý chce na trh vô­bec pr­výk­rát uviesť ver­ziu svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows pris­pô­so­be­nú pre pro­ce­so­ry ar­chi­tek­tú­ry ARM. Vý­rob­co­via sa už ne­mô­žu doč­kať, až na trh uve­dú pr­vé tab­le­ty ARM ob­sa­hu­jú­ce ten­to no­vý sof­tvér. O tú­to ar­chi­tek­tú­ru ma­jú zá­ujem aj vý­rob­co­via server­ov, nap­rík­lad Dell.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter