TacoCopter – revolúcia v donáškovej službe?

Po­kiaľ sa chys­tá­te do Ame­ri­ky, mož­no už v blíz­kej bu­dúc­nos­ti bu­de­te môcť vy­skú­šať po­ten­ciál­ny lo­kál­ny hit - služ­bu Ta­co­Cop­ter, kto­rá vám do­ru­čí Ta­cos dos­lo­va le­tec­ky.

tacocopter_283.jpg

Pro­jekt Ta­co­Cop­ter je ďal­ší z ra­du star­tu­pov zo Si­li­con Valley. Pod­ľa svo­jich tvor­cov kom­bi­nu­je 4 zá­klad­né sta­veb­né ka­me­ne mo­der­nej Ame­ri­ky - ta­cos, he­li­kop­té­ry, ro­bo­tov a le­ni­vosť. Kon­cept služ­by je veľ­mi pros­tý. Pou­ží­va­teľ si ob­jed­ná ta­cos po­mo­cou in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu, pri­čom v rám­ci ob­jed­náv­ky sprís­tup­ní aj úda­je GPS lo­ka­li­ty, kde sa prá­ve na­chá­dza. Ma­lá bez­pi­lot­ná he­li­kop­té­ra dro­ne úda­je spra­cu­je, z reš­tau­rá­cie vy­zdvih­ne ob­jed­náv­ku a do­ru­čí ju na za­da­nú lo­ka­li­tu. Keď­že plat­ba pre­beh­ne on-li­ne, ta­cos vám jed­no­du­cho pris­ta­nú pri no­hách bez nut­nos­ti inter­ak­cie s dro­nom.

Ten­to pro­jekt však má jed­no veľ­ké „ale". Ame­ric­ké zá­ko­ny za­ka­zu­jú vy­uží­vať bez­pi­lot­né lie­ta­jú­ce za­ria­de­nia na ko­mer­čné úče­ly. Pri poh­ľa­de na ce­lý kon­cept je zrej­mé, že Ta­co­Cop­ter mô­že mať viac po­ten­ciál­nych prob­lé­mov - spo­meň­me prí­pad­né zráž­ky s vták­mi ale­bo oko­li­tým pros­tre­dím, otáz­ku udr­ža­nia tep­lo­ty jed­la atď. Ta­kis­to je otáz­ne, ako dl­ho by pre­ži­li he­li­kop­té­ry dro­ne, naj­mä z dô­vo­du cham­ti­vos­ti po­dak­to­rých oby­va­te­ľov. Aj pre­to sa pro­jekt údaj­ne mo­men­tál­ne na­chá­dza v štá­diu pri­vát­nej be­ta pre­vádz­ky v rám­ci San Fran­cis­ca.

Ce­lý kon­cept však pre­zen­tu­je za­ují­ma­vú my­šlien­ku a mož­no aj náh­ľad do bu­dúc­nos­ti - nie­len z hľa­dis­ka do­náš­ky jed­la, ale aj iné­ho to­va­ru.

Zdroj: huf­fin­gton­post.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter