Budeme platiť pomocou QR kódov?

Slo­ven­ská spo­loč­nosť For­sys priš­la so za­ují­ma­vým ná­pa­dom naz­va­ným by square. Ten vy­uží­va QR kó­dy na jed­no­du­ché spros­tred­ko­va­nie pla­tob­né­ho sty­ku.

bysquare_153.jpg

Ce­lá pod­sta­ta tech­no­ló­gie by square je pos­ta­ve­ná na sna­he zjed­no­du­šiť a urý­chliť pro­ces pla­te­nia fak­túr. QR kó­dy v tom­to sme­re pred­sta­vu­jú po­mer­ne jed­no­du­cho ap­li­ko­va­teľ­nú po­môc­ku - so znač­ným roz­ma­chom in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov mô­že QR kó­dy čí­tať sku­toč­ne prak­tic­ky kto­koľ­vek. Aj z to­ho dô­vo­du sú tie­to kó­dy po­va­žo­va­né za je­den z hlav­ných mar­ke­tin­go­vých nás­tro­jov pre ak­tuál­ny rok. 

V prí­pa­de rie­še­nia spo­loč­nos­ti For­sys to však nie je o mar­ke­tin­gu. Kó­dy v tom­to prí­pa­de pred­sta­vu­jú za­kó­do­va­ný zdroj in­for­má­cii - kód v oran­žo­vom rá­mi­ku má v se­be za­kó­do­va­né hlav­né úda­je o fak­tú­re. Nas­ke­no­va­ním kó­du v mod­rom rá­mi­ku mô­že­te ak­ti­vo­vať žia­dosť o uh­ra­de­nie plat­by. QR kó­dy sa v prí­pa­de by square neob­me­dzu­jú iba na jed­no­ra­zo­vé plat­by, ale je mož­né po­mo­cou nich vy­tvo­riť aj tr­va­lý pla­tob­ný prí­kaz.

bysquare.jpg

Hlav­nou vý­ho­dou toh­to rie­še­nia má byť šet­re­nie ča­su ako pre jed­not­liv­ca, tak aj pre fir­my, kto­ré uh­ra­de­né fak­tú­ry spra­cú­va­jú. Po­rov­na­nie pot­reb­né­ho ča­su na pre­čí­ta­nie QR kó­du a ruč­né pre­pí­sa­nie zá­klad­ných úda­jov z fak­tú­ry ho­vo­rí jas­ne v pros­pech tech­no­ló­gie by square. Z poh­ľa­du jed­not­liv­ca aj spo­loč­nos­tí - fak­tú­ry je mož­né jed­no­du­cho uh­rá­dzať bez oh­ľa­du na to, či sú v elek­tro­nic­kej ale­bo v pa­pie­ro­vej for­me, či už po­mo­cou PC ale­bo ap­li­ká­cie v te­le­fó­ne.

Spo­loč­nosť For­sys by ra­da vi­de­la svo­je rie­še­nie ap­li­ko­va­né aj vo for­me čí­ta­čiek QR kó­dov, kto­ré by bo­li pria­mo in­teg­ro­va­né v ban­ko­ma­toch a dos­tup­né aj v ban­kách, čo by ce­lý pro­ces eš­te viac uľah­či­lo a sprís­tup­ni­lo aj pou­ží­va­te­ľom bez čí­tač­ky kó­dov, resp. bez in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu. Pop­lat­ky za pou­ží­va­nie služ­by sú sta­no­ve­né pev­ne a ne­ma­li by sa me­niť - v prí­pa­de bánk je roč­ný pop­la­tok vo vý­ške 8 000 EUR, pre pod­ni­ky je to 30/300/3 000 EUR roč­ne v zá­vis­los­ti od poč­tu pre­čí­ta­ných kó­dov (do 3 000/30 000/resp. nad 30 000 kó­dov). Ge­ne­ro­va­nie kó­dov je bez­plat­né.

Fun­kčné­ho by square eko­sys­té­mu by sme sa pod­ľa od­ha­dov spo­loč­nos­ti moh­li doč­kať o 12 me­sia­cov. Expan­ziu do sve­ta za­tiaľ For­sys s tech­no­ló­giou by square ne­chys­tá.

Zdroj: bysquare.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter