Prečo nepotrebujeme 4K televízory?

4k - 1.jpg Naj­nov­ší trend vo sve­te te­le­ví­zo­rov je po­jem 4K. To­to roz­lí­še­nie pred­sta­vu­je štvor­ná­so­bok ak­tuál­ne­ho štan­dar­du - full HD roz­lí­še­nia 1080p. Pre­čo však 4K te­le­ví­zo­ry ne­pot­re­bu­je­me?

Je zrej­mé, že vý­rob­co­via sa bu­dú sna­žiť no­vé te­le­ví­zo­ry s roz­lí­še­ním 4K pre­sa­diť. Fak­tom však os­tá­va, že mo­men­tál­ne nie je prak­tic­ky ni­ja­ký na­tív­ny ob­sah, kto­rý je pre 4K te­le­ví­zo­ry ur­če­ný. Je­den z čas­tých ar­gu­men­tov je lep­šia kva­li­ta pa­sív­ne­ho 3D ob­sa­hu, z hľa­dis­ka kla­sic­ké­ho 2D a ak­tív­ne­ho 3D ob­sa­hu sú však vý­ho­dy viac-me­nej iba teo­re­tic­ké.

Ig­no­ruj­me ab­sen­ciu na­tív­ne­ho ob­sa­hu a poz­ri­me sa čis­to iba na čís­la. Uve­de­nie HD a full HD roz­lí­še­nia bo­lo da­né pri­ro­dze­nou evo­lú­ciou te­le­ví­zo­rov. Ob­ja­vo­va­li sa stá­le väč­šie ob­ra­zov­ky a štan­dar­dné roz­lí­še­nie 640 × 480 (480i) te­le­ví­zo­rom s di­ago­ná­lou väč­šou ako 28 pal­cov jed­no­du­cho ne­pos­ta­čo­va­lo. Po HD (720p) priš­lo full HD (1080p) roz­lí­še­nie - fak­tom však os­tá­va, že väč­ši­na ľu­dí sa na te­le­ví­zor po­ze­rá zo vzdia­le­nos­ti prib­liž­ne troch met­rov. V tom­to prí­pa­de reál­ne za­čne­te po­ci­ťo­vať roz­diel až na te­le­ví­zo­roch s mi­ni­mál­ne 77-pal­co­vou ob­ra­zov­kou. Sa­moz­rej­me, roz­diel si všim­ne­te aj na men­ších ob­ra­zov­kách, po­kiaľ sa k nim prib­lí­ži­te. V prí­pa­de 60-pal­co­vej ob­ra­zov­ky za­čne­te po­ci­ťo­vať roz­diel pri vzdia­le­nos­ti asi 2,4 met­ra. Je to da­né ob­me­dzenia­mi ľud­ské­ho oka, kto­ré do­ká­že zo vzdia­le­nos­ti 3 met­rov za­zna­me­nať štvor­co­vý ob­jekt s veľ­kos­ťou stra­ny prib­liž­ne 0,9 mm. V prí­pa­de 50-pal­co­vé­ho te­le­ví­zo­ra s roz­lí­še­ním 720p má kaž­dý pixel veľ­kosť tak­mer 0,9 mm.

Po­kiaľ sa po­zrie­me na 4K roz­lí­še­nie, to je štvor­ná­sob­kom full HD roz­lí­še­nia. Z uve­de­né­ho je zrej­mé, že ur­či­tú pixeli­zá­ciu full HD ob­ra­zu za­čne­te po­ci­ťo­vať pri te­le­ví­zo­roch s väč­šou ako 77-pal­co­vou ob­ra­zov­kou pri bež­nej vzdia­le­nos­ti 3 met­re. V prí­pa­de dneš­ných ma­so­vo dos­tup­ných te­le­ví­zo­rov te­da má­me nie­ke­dy prob­lém roz­lí­šiť aj roz­lí­še­nie 720p a 1080p.

4K roz­lí­še­nie je vý­bor­ná vec - do ki­na. Do obý­vač­ky ide o zby­toč­nosť, z kto­rej bu­dú pro­fi­to­vať maximál­ne te­le­ví­zo­ry s pa­sív­nym 3D. Je zrej­mé, že 4K ob­ra­zov­ky sa v blíz­kej bu­dúc­nos­ti sta­nú štan­dar­dom, kým však ne­bu­dú ce­no­vo na úrov­ni te­le­ví­zo­rov s full HD roz­lí­še­ním, prak­tic­ky neexis­tu­je dô­vod, pre­čo za 4K roz­lí­še­nie pla­tiť viac.

Zdroj: http://re­views.cnet.com
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter