Parkovacie senzory vám nájdu miesto

Parking.jpg Par­ko­va­cí sen­zor mô­že spo­jiť bez­drô­to­vé sen­zo­ry a mo­bil­né ap­li­ká­cie s cie­ľom náj­sť voľ­né mies­ta na par­ko­vis­ku, ale tiež upo­zor­niť stráž­nu služ­bu na ne­po­riad­nych vo­di­čov.

Ten prob­lém poz­ná väč­ši­na z nás: krú­ži­me po par­ko­vis­ku a keď ko­neč­ne uvi­dí­me voľ­né mies­to, niek­to tam za­par­ku­je skôr než my. Zme­niť to mô­že par­ko­va­cí lís­tok, kto­rý nás k voľ­ným mies­tam pri­ve­die.

Niek­to­ré or­gá­ny už za­ča­li do par­ko­va­cích po­vo­le­ní pri­dá­vať vy­so­kof­rek­ven­čnú iden­ti­fi­ká­ciu (RFID). To uľah­ču­je stráž­ni­kom ove­riť pra­vosť po­vo­le­nia, ale nič viac. Brit­ská spo­loč­nosť De­teq So­lu­tions za­ča­la vy­ví­jať sen­zor, kto­ré­ho cie­ľom je náj­sť voľ­né par­ko­va­cie mies­to bez nut­nos­ti prí­dav­né­ho za­ria­de­nia v auto­mo­bi­le.

Ved­ci ve­de­ní Adria­nom Bo­neom priš­li s rie­še­ním pred­pok­la­da­jú­cim pri­da­nie lac­ných a ener­ge­tic­ky ne­ná­roč­ných bez­drô­to­vých sen­zo­rov na kaž­dé par­ko­va­cie mies­to. Tie­to sen­zo­ry ši­ro­ké 7 cm sú v stre­de par­ko­va­cie­ho mies­ta a do­ká­žu za­chy­tiť, či sa na ňom na­chá­dza auto­mo­bil. Spo­loč­nosť sa sna­ží o zís­ka­nie pa­ten­tu, pre­to nech­ce­la pres­ne špe­ci­fi­ko­vať, ako sen­zor fun­gu­je, za­ria­de­nie sa ale spo­jí bez­drô­to­vo po­mo­cou sie­te os­tat­ných sen­zo­rov s ria­dia­cou sta­ni­cou. Bu­de spo­lup­ra­co­vať s par­ko­va­cím po­vo­le­ním s RFID a ap­li­ká­ciou v mo­bil­nom te­le­fó­ne.

Ap­li­ká­cia pos­kyt­ne vo­di­čom ak­tuál­ne in­for­má­cie o voľ­ných par­ko­va­cích mies­tach v blíz­kos­ti s fa­reb­ným šká­lo­va­ním ob­sa­de­nos­ti jed­not­li­vých ulíc. Sys­tém tiež upo­zor­ní kon­tro­lu, ak vo­dič za­par­ku­je na nev­hod­nom mies­te. Mô­že tiež po­môcť mies­tnym or­gá­nom za­viesť dy­na­mic­ké pop­lat­ky pod­ľa ob­sa­de­nos­ti miest. Par­ko­va­nie v me­nej za­pl­ne­ných a tich­ších čas­tiach tak bu­de lac­nej­šie.

Niek­to­ré mo­der­né ná­kup­né cen­trá do­ká­žu aj dne na­vi­go­vať zá­kaz­ní­kov k voľ­ným par­ko­va­cím mies­tam. Tie­to sys­té­my sa ale spo­lie­ha­jú na dra­hé mo­ni­to­ro­va­nie ka­me­ra­mi a da­jú sa reali­zo­vať len v kry­tých par­ko­va­cích do­moch.

Iný prís­tup tes­tu­jú od­bor­ní­ci v San Fran­cis­cu a opie­ra sa o mag­ne­to­met­re v par­ko­va­com mies­te. V sú­čas­nos­ti pre­bie­ha­jú rov­na­ko tes­ty s dy­na­mic­kým ur­čo­va­ním cien za par­ko­va­nie.

Zdroj: eQuarkOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter