OLED displej mobilného telefónu pomôže dobíjať batériu

Ved­ci z Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge vy­vi­nu­li dis­plej vy­uží­va­jú­ci or­ga­nic­ké di­ódy emi­tu­jú­ce svet­lo (OLED), umož­ňu­jú­ci vďa­ka vsta­va­ným fo­to­vol­tic­kým (PV) bun­kám vra­cať časť ním spot­re­bú­va­nej elek­tric­kej ener­gie späť do ba­té­rie te­le­fó­nu. Ako zdroj ener­gie mô­že pos­lú­žiť aj svet­lo do­pa­da­jú­ce na plo­chu dis­ple­ja z oko­lia za­ria­de­nia.

pv_oled.jpg

Dis­plej, kto­ré­ho konštruk­ciu ved­ci mo­di­fi­ko­va­li, emi­tu­je v ús­tre­ty pou­ží­va­te­ľo­vi iba 36 % vy­ge­ne­ro­va­né­ho svet­la, os­tat­né sa roz­pty­ľu­je hra­na­mi dis­ple­ja ale­bo je­ho za­dnou čas­ťou. Ved­ci pre­to prá­ve na tie­to plo­chy umies­tni­li fo­to­vol­tic­ké bun­ky, vy­ro­be­né z hyd­ro­ge­no­va­né­ho amor­fné­ho kre­mí­ka. Tie kon­ver­tu­jú svet­lo nas­päť na elek­tric­ký prúd, pri­čom efek­ti­vi­ta kon­ver­zie do­sa­hu­je hod­no­tu 11 % a špič­ko­vo až 18 %. Ener­gia sa nás­led­ne uk­la­dá späť do ba­té­rie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, pri­čom ved­com sa po­da­ri­lo vy­rie­šiť aj prob­lém fluk­tuácie veľ­kos­ti elek­tric­ké­ho prú­du ge­ne­ro­va­né­ho fo­to­vol­tic­ký­mi člán­ka­mi v zá­vis­los­ti od hla­di­ny ich os­vet­le­nia, pre­to­že vý­ky­vy by moh­li ne­priaz­ni­vo pô­so­biť na ba­té­riu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.

Ved­ci v sú­čas­nos­ti pra­cu­jú na zvý­še­ní efek­ti­vi­ty kon­ver­zie, pri­čom tes­tu­jú ďal­šie spô­so­by za­po­je­nia a iné vý­rob­né ma­te­riá­ly. Ďal­šie zlep­še­nia by pod­ľa ved­cov moh­li pri­niesť mik­roelek­tro­me­cha­nic­ké sys­té­my (MEMS) za­lo­že­né na zís­ka­va­ní a kon­ver­to­va­ní ki­ne­tic­kej ener­gie na elek­tric­ký prúd. V bu­dúc­nos­ti by tak pod­ľa čle­nov ve­dec­ké­ho tí­mu moh­la kom­bi­ná­cia konštruk­čných zlep­še­ní mo­bil­ných te­le­fó­nov pri­niesť za­ria­de­nia, kto­ré by ne­bo­lo tre­ba vô­bec na­bí­jať z elek­tric­kej sie­te.

Zdroj: Phy­sorg.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter