Vulgárna Siri vynadala chlapcovi

siri_shut_41.png Hla­so­vé ov­lá­da­nie Si­ri pred­sta­vu­je úrod­nú pô­du pre rôz­ne kon­tro­ver­zné si­tuácie. Naj­nov­ším prí­ras­tkom je jej vul­gár­na reak­cia na otáz­ku: „Koľ­ko je ľu­dí na sve­te?“ 

Od­po­veď 12-roč­né­ho Charlie­ho za­sko­či­la. Na­mies­to šta­tis­tic­ké­ho úda­ja mu to­tiž Si­ri vy­na­da­la: „Za­vri hu­bu, ty svi­ňa.“ Si­tuácia sa opa­ko­va­la aj pri opä­tov­nom po­lo­že­ní otáz­ky. Vy­svet­le­nie ce­lej si­tuácie je po­mer­ne za­ují­ma­vé – pod­ľa ve­dú­ce­ho pre­daj­ne bol prob­lém v tom, že niek­to nas­ta­vil tú­to frá­zu ako me­no pou­ží­va­te­ľa. To sa­mo ose­be však ne­vys­vet­ľu­je, pre­čo by Si­ri na otáz­ku, koľ­ko je ľu­dí na sve­te, od­po­ve­da­la iba os­lo­ve­ním pou­ží­va­te­ľa.

Ho­ci ide o pr­vý prí­pad toh­to ty­pu, Si­ri sa v sú­vis­los­ti s kon­tro­ver­zný­mi reak­cia­mi spo­mí­na­la už dáv­nej­šie. Na žia­dosť „pot­re­bu­jem za­ko­pať te­lo“ pos­kyt­la pou­ží­va­te­ľo­vi in­for­má­cie o naj­bliž­ších prie­hra­dách, ba­niach a mo­čia­roch. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia ta­kis­to ob­vi­ni­li Si­ri z to­ho, že je ra­sis­tic­ká, le­bo má prob­lé­my s po­cho­pe­ním nean­glic­ké­ho príz­vu­ku. Naš­li sa aj ta­kí, kto­rí po­va­žu­jú sprá­va­nie Si­ri za sexis­tic­ké.

Mi­mo­cho­dom, Si­ri ta­kis­to oči­vid­ne neschva­ľu­je pot­ra­ty, a po­kiaľ hľa­dá­te kli­ni­ku, kde vy­ko­ná­va­jú pot­ra­ty, ume­lá in­te­li­gen­cia vám v tom­to sme­re ne­pos­kyt­ne ni­ja­ké in­for­má­cie. Naj­bliž­šie mies­to, kde sa da­jú kú­piť kon­dó­my, vám však pos­kyt­ne. Na dru­hej stra­ne zmy­sel pre hu­mor v niek­to­rých si­tuáciách Si­ri roz­hod­ne ne­chý­ba.

Zdroj: http://www.huf­fin­gton­post.com/Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter