Uspeje Medfield od Intelu?

Je zrej­mé, že In­tel sa už dl­hší čas sna­ží dos­tať na trh s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi, kto­ré­mu mo­men­tál­ne do­mi­nu­jú pro­ce­so­ry ARM. Tú­to si­tuáciu by čias­toč­ne mo­hol zme­niť pro­ce­sor Med­field.

medfield_1.jpg

Na 32-na­no­met­ro­vom Med­fiel­de sa už ne­ja­ký čas pra­cu­je, In­tel však ne­dáv­no pre­zen­to­val schop­nos­ti pro­ce­so­ra a pred­sta­vil, čo do­ká­že. Z hľa­dis­ka mo­bil­né­ho tr­hu má In­tel jed­nu ne­vý­ho­du, a to „zloz­vyk" pre­fe­ro­vať vý­kon pred spot­re­bou ener­gie. To­to bol čias­toč­ný prob­lém aj pro­ce­so­rov Atom, s kto­rý­mi sa In­tel po­mer­ne neús­peš­ne po­kú­sil dos­tať na trh s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. S neús­pe­chom sú­vi­sel aj fakt, že Atom ne­pat­ril do ka­te­gó­rie rie­še­ní Sys­tem-on-a-chip a ne­bol ta­ký kom­pakt­ný a ener­ge­tic­ky efek­tív­ny ako pro­ce­so­ry ARM. V prí­pa­de Med­fiel­du sa však In­tel roz­ho­dol pre SoC a no­vý pro­ce­sor by mal spĺňať ná­ro­ky na níz­ku spot­re­bu ener­gie.

Spot­re­ba je je­den z dô­le­ži­tých fak­tov, net­re­ba však za­bú­dať ani na schop­nos­ti pro­ce­so­ra. In­tel ich pre­zen­to­val na pro­to­ty­pe in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu s An­droi­dom. Pro­to­typ má veľ­kosť po­rov­na­teľ­nú s iP­ho­nom 4S, je však ľah­ší. Čo sa vý­ko­nu tý­ka, pro­ce­sor údaj­ne po­nú­ka naj­lep­ší gra­fic­ký vý­kon a naj­rý­chlej­šie pre­hlia­da­nie inter­ne­tu. As­poň pod­ľa In­te­lu. Te­le­fón ta­kis­to do­ká­že od­fo­tiť 15 sní­mok za se­kun­du v roz­lí­še­ní 8 Mpix.

Pro­to­typ Med­fiel­du sa ob­ja­ví aj v Las Ve­gas na CES 2012 a pr­vých te­le­fó­nov a tab­le­tov po­há­ňa­ných tým­to pro­ce­so­rom by sme sa moh­li doč­kať v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter