Mirasol: Revolučný displej kombinuje výhody LCD aj e-papiera

Pre­nos­né za­ria­de­nia, ako sú mo­bil­né te­le­fó­ny ale­bo tab­le­ty, zob­ra­zu­jú ob­sah po­mo­cou LCD dis­ple­jov, kto­ré sú ich ener­ge­tic­ky naj­ná­roč­nej­ší­mi kom­po­nen­tmi, vý­znam­ne ov­plyv­ňu­jú­ci­mi do­bu prá­ce na jed­no na­bi­tie ba­té­rií. Elek­tro­nic­ký pa­pier, pou­ží­va­ný čí­tač­ka­mi elek­tro­nic­kých kníh, je ener­ge­tic­ky ove­ľa efek­tív­nej­ší, prob­le­ma­tic­ká je však ab­sen­cia zob­ra­zo­va­nia vo far­be a dl­hý čas pot­reb­ný na zme­nu ob­ra­zu, čo zne­mož­ňu­je preh­rá­va­nie vi­deo­sek­ven­cií.

Mirasol.jpg

Al­ter­na­tí­vou sú dis­ple­je Mi­ra­sol spo­loč­nos­ti Qual­comm, kto­ré spá­ja­jú vý­ho­dy obid­voch spo­mí­na­ných tech­no­ló­gií a už nie­koľ­ko ro­kov ča­ka­jú na tú správ­nu chví­ľu na svo­ju ko­mer­cia­li­zá­ciu.

Mi­ra­sol pou­ží­va mriež­ku mik­roelek­tro­me­cha­nic­kých (MEMS) inter­fe­ro­met­ric­kých mo­du­lá­to­rov (IMOD), zlo­že­ných z dvoch vo­di­vých plô­šok od­de­le­ných vzdu­cho­vou me­dze­rou. Hrúb­ka tej­to me­dze­ry de­ter­mi­nu­je, či da­ný IMOD vy­tvá­ra čer­ve­nú, ze­le­nú ale­bo mod­rú zlož­ku zob­ra­zo­va­né­ho bo­du ob­ra­zu. IMOD sa dá z úpl­ne ot­vo­re­né­ho sta­vu, keď zob­ra­zu­je prís­luš­nú fa­reb­nú zlož­ku ob­ra­zu, prep­núť ap­li­ko­va­ním ma­lé­ho na­pä­tia do uzav­re­té­ho sta­vu, keď tá­to zlož­ka nie je za­hr­nu­tá do sfor­mo­va­nia far­by prís­luš­né­ho pixe­la, pre­to­že IMOD pohl­cu­je svet­lo a sfar­bí sa do čier­na. Pl­no­fa­reb­né zob­ra­ze­nie sa do­sa­hu­je dis­tri­bú­ciou IMOD po plo­che dis­ple­ja.

Dis­ple­je Mi­ra­sol zob­ra­zu­jú v pl­ných far­bách a ne­ro­bia im prob­lém ani vi­deo­sek­ven­cie s až 30 sním­ka­mi za se­kun­du, čím sa prib­li­žu­jú svo­jou kva­li­tou k LCD dis­ple­jom. Na dru­hej stra­ne na sfor­mo­va­nie ob­ra­zu vy­uží­va­jú svet­lo oko­lia, čím sa po­do­ba­jú elek­tro­nic­ké­mu pa­pie­ru, a op­ro­ti LCD dis­ple­jom ma­jú me­nej ako 10-per­cen­tnú spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie. Pri níz­kej úrov­ni os­vet­le­nia mô­žu vy­užiť vlas­tné LED pod­svie­te­nie, ulo­že­né na hra­nách dis­ple­ja, čo však, sa­moz­rej­me, zvý­ši ich spot­re­bu ener­gie.

V sú­čas­nos­ti sú k dis­po­zí­cii ma­lé sé­rie 5,7-pal­co­vých dis­ple­jov, tes­to­va­né vý­rob­ca­mi mo­bil­ných za­ria­de­ní. Už v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka by sa však moh­li v ma­so­vej mie­re ob­ja­viť na tr­hu tak v tab­le­toch, ako aj v mo­bil­ných te­le­fó­noch. Qual­comm pred­pok­la­dá, že sa ich po­da­rí pre­dať spo­loč­nos­tiam HTC, LG a Sam­sung.

Video:


Zdroj: Tech­no­lo­gy Re­view Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter