3D tlač včera, dnes a zajtra

3dtlac_03.jpg 3D tla­čia­reň umož­ňu­je „ tlač" jed­no­du­chých troj­roz­mer­ných ob­jek­tov a v bu­dúc­nos­ti bu­de mož­no pred­sta­vo­vať jed­no­du­ché rie­še­nie, po­kiaľ stra­tí­te gu­ľo­vú kľuč­ku ale­bo sa vám zlo­mí ru­ko­väť na lo­pa­te atď. - jed­no­du­cho si náh­rad­nú sú­čias­tku vy­tla­čí­te.

Tú­to tech­no­ló­giu už od ro­ku 1986 vy­uží­va­jú mno­hí vý­rob­co­via, kto­rým umož­ňu­je tes­to­vať a up­ra­vo­vať pro­duk­ty pod­ľa pot­re­by v krát­kom ča­se a s níz­ky­mi nák­lad­mi. Tla­čiar­ne sa za­ča­li naj­skôr vy­uží­vať v le­tec­kom a koz­mic­kom prie­mys­le a vo For­mu­le 1, a ako sa pos­tup­ne zni­žo­va­li nák­la­dy, roz­ší­ri­li sa aj do iných od­vet­ví. Naj­mä vo For­mu­le 1 po­má­ha 3D tlač pri návr­hu no­vé­ho mo­de­lu au­ta, kto­ré­ho te­lo sa dá pos­tup­ne vy­tla­čiť prak­tic­ky ce­lé vo for­me jed­not­li­vých sú­čias­tok. Vy­ro­biť kom­plexnej­šie tva­ry sú­čias­tok, napr. spoj­le­ra, tr­vá po­mo­cou 3D tla­če asi 48 ho­dín, čo je v po­rov­na­ní s kla­sic­ký­mi for­ma­mi pro­duk­cie znač­né šet­re­nie ča­su. Prob­lé­mom roz­vo­ja 3D tla­če bol zo za­čiat­ku prís­tup niek­to­rých spo­loč­nos­tí, kto­ré vlas­tni­li rôz­ne pa­ten­ty a ma­li na tech­no­ló­giu de fac­to mo­no­pol. Tech­no­ló­gia sa pos­tup­ne zjed­no­du­šo­va­la a zdo­ko­na­ľo­va­la, vďa­ka čo­mu sa doč­ka­la šir­šie­ho vy­uži­tia v prie­mys­le.

3dtlac_02.jpg

Zá­slu­hu na roz­ší­re­ní 3D tla­čiar­ní mal aj Adrian Bowyer, kto­rý v ro­ku 2008 do­ká­zal z 3D tla­čiar­ne vy­tla­čiť no­vú 3D tla­čia­reň a svo­je di­zaj­ny nás­led­ne uvoľ­nil ako open sour­ce. Zo sú­čias­tok v hod­no­te prib­liž­ne 300 EUR si tak mô­že svo­ju 3D tla­čia­reň zho­to­viť prak­tic­ky kto­koľ­vek. Bowyerov pos­toj mô­že­me po­va­žo­vať za je­den z hna­cích mo­to­rov a via­ce­ro spo­loč­nos­tí sa mo­men­tál­ne sna­ží navr­hnúť „ideál­nu" 3D tla­čia­reň na do­má­ce pou­ži­tie.

3dtlac_01.jpg

Spo­loč­nosť Ma­ker­bot In­dus­tries pre­da­la za 3 ro­ky svo­jej exis­ten­cie prib­liž­ne 6000 tla­čiar­ní a ich vlas­tní­ci sa mo­men­tál­ne roz­ho­du­jú, či si pot­reb­nú sú­čias­tku ale­bo pred­met kú­pia ale­bo si ho sa­mi navr­hnú a vy­tla­čia. Pro­ces návr­hu je po­mer­ne jed­no­du­chý - za­tiaľ čo v mi­nu­los­ti ste mu­se­li pou­ží­vať pro­fe­sio­nál­ny sof­tvér CAD, dnes si už vy­sta­čí­te aj s Goog­le Sket­chup. A po­kiaľ sa vám nech­ce navr­ho­vať, už dnes je k dis­po­zí­cii da­ta­bá­za s viac ako 11 000 návr­hmi - spo­meň­me strán­ku Thin­gi­ver­se.com. 3D tlač nám zá­ro­veň umož­ní aj lep­šie re­cyk­lo­vať ma­te­riál. Je zrej­mé, že po­dob­ných di­zaj­nov bu­de v bu­dúc­nos­ti pri­bú­dať. S roz­ma­chom 3D tla­čiar­ní sú­vi­sí aj ďal­šia otáz­ka: Ne­na­ru­ší sa spot­re­ba iných pro­duk­tov, keď si bu­de­me môcť všet­ko sa­mi vy­tla­čiť?

Zdroj: www.guar­dian.co.uk

Zdroj: www.guardian.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter